Part 6 Syntaxe (продовження)


 
La proposition interrogative directe
Le connais-tu ?
Ти його знаєш?
Est-ce facile ?
Це легко?
Les a-t-on vus ?
Їх видно?
Faut-il le faire ?
Чи потрібно це робити?
Pierre est-il parti ?
Петро поїхав?
Ce travail est-il facile ?
Ця робота легка?
Quelqu’un se chargera-t-il de ce travail ?
Хтось узявся за цю роботу?
Où va-t-on ?
Куди йдуть?
Par qui cet écrivain est-il influencé ?
Хто впливає на цього письменника?
Sais-tu de quels villages ses ancêtres sont originaires ?
 Чи знаєш ти, уродженцями яких сіл є  його предки?
Comment a-t-il pu oublier ce que je lui ai dit ?
Як він зміг забути те, що я йому сказав?
Parle-t-elle français ?
Чи говорить вона французько.?
A-t-il habité en France ?
Чи жив він у Франції?
As-tu reçu la lettre ?
Ти одержав листа?
Vous parlez français, n'est-ce pas ?
Ви говорите французькою, чи не так?
Combien d’enfants avez-vous ?
Скільки у вас дітей?
Qui a dit cela ? / Qui est-ce qui a dit cela ?
Хто це сказав?
Pourquoi vas-tu à la piscine ?
Чому ти йдеш у басейн?
Pourquoi ne venez-vous pas à cette fête ?
Чому ви не йдете на це свято?
Pourquoi est-il en colère ?
Чому він гнівиться?
De qui parlez-vous ?
Про кого ви говорите?
Pourquoi la guerre n'a-t-elle pu être évitée ?
Чому не можна було уникнути війни?
Qu'est-ce que tu fais ?
Що ти робиш?
Est-ce que tu viens ?
Хіба ти приходиш?
Quels livres se trouvent dans cette bibliothèque ?
Які книги є у цій бібліотеці?Inversion
La proposition interrogative indirecte

Dis-moi s'il est heureux et ce qu'il compte faire
Скажи мені,  чи щасливий він і що він гадає робити
J'ignore qui il a rencontré
Я не знаю, кого він зустрів
Personne ne comprend comment elle a pu obtenir ces renseignements
Ніхто не розуміє, як вона змогла домогтися цих відомостей
Je me demande quelle sera sa réaction
Я себе запитую, якою буде її реакція
Je veux savoir ce que tu fais
Я хочу знати, що ти робиш
Je veux savoir si tu viens
Я хочу знати,  чи ти йдеш (сюди)
Il est souffrant, mais peut être viendra-t-il tout de même ?
Він страждає, але може бути він все-таки прийде?Інверсія  в оповідальному реченні
            Коли ви читали свої французькі книжки, то зустрічали інверсію в оповідальному реченні. Спочатку оминаєш, а потім задаєш питання, чому, коли і нащо? Виявилося, що інверсія також застосовується після певних слів, при прямій мові тощо  у цілях стилістичної забарвленості.
«Avez-vous un stylo?» a-t-elle demandé
«У вас є ручка?», – запитала вона
Ils ont, paraît-il, d'autres choses à faire
Їм, здається, треба займатися іншими справами
Anne était, me semble-t-il, assez nerveuse
Ганна була, здається мені, досить нервозна
À peine est-il jour (il n’est presque pas encore jour)
Ледь зійшов день
À peine y voit-on assez
Там ледь видно
Mais ! Il était à peine minuit
Була майже північ
À peine était-il minuit
Ледь наступила північ
L’inspecteur sera sans doute en retard
Інспектор, поза всяким сумнівом, спізниться
Sans doute l’inspecteur sera-t-il en retard (якщо хочете уникнути інверсію, треба вжити que. Наприклад, sans doute qu'il viendra)
Без сумніву, інспектор спізниться
Sans doute est-elle célèbre sur son campus, car les têtes se retournent sur elle
Без сумніву, вона відома у своєму університетському містечку, тому що голови повертаються за нею
Aussi a-t-elle plusieurs fois essayé de l'abandonner (Aussi présente un cas particulier. Lorsque le mot est suivi d’une virgule, on ne fait pas l’inversion, et l’expression signifie « de plus ». Sans virgule, on fait l’inversion, et l’expression souligne une conséquence)
Ось чому багато разів вона намагалася його покинути
C'est cher ; du moins fait-il du bon travail
Це дорого, (але) принаймні, він робить гарну роботу
Rarement va-t-elle suggérer à la personne-soutien et encore plus rarement va-t-elle remettre en question les efforts
Зрідка  вона збирається пропонувати кому-небудь підтримку й ще рідше вона збирається брати під сумнів ці зусилля
Toujours est-il qu'elles doivent lire ces articles (тільки з être)
Все ж таки  (як би там не було) вони повинні читати ці статті
Si je n'ai pas réussi, toujours ai-je fait mon devoir
Якщо я й не домігся успіху, все ж таки я виконав своє завдання
Vainement a-t-il cherché à paraître différent du Christ dont il a usurpé le nom
Дарма намагався він здаватися іншим, ніж Христос, чиє ім'я він узурпував
Peut-être réussira-t-elle (peut-être se construit de trois façons différentes, et la phrase relève alors de trois niveaux de langue différents)
Можливо, вона доможеться успіху
Ainsi a-t-elle trouvé son chien/Ainsi elle a trouvé son chien
Ось таким чином  вона знайшла свого собаку
En vain ont-ils cherché son portefeuille/En vain ils ont cherché son portefeuille
Дарма шукали вони свого портфеля
En vain l'a-t-on supplié, il n'a rien voulu entendre
Дарма його благали, він нічого не хотів слухати
Et encore ai-je lu et médité plusieurs de ces douloureuses lettres sans reconnaître que l'amour causait vos maux
До того ж я читав і обмірковував багато з цих скорботних листів, не знаючи, що кохання було причиною вашого лиха
Tout ceci est terrible, encore ne sait-on pas tout
Все це жахливо, крім того ще не все відомо
Difficilement trouvera-t-on des gens qui…
Насилу знайдуть людей, які…
De même, si Dieu me pardonne jour après jour, à plus forte raison dois-je aussi pardonner à mon prochain ; pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Також, якщо Бог мене вибачає кожного дня, з тією більшою підставою я мушу також вибачати мого ближнього; вибач нам наші образи, як ми вибачаємо також тим, хто нас скривдив
Aussi bien doit-il se tenir à proximité des poulaillers
До того ж, повинен він триматися ближче до курятника
Tout au moins a-t-il brisé les masques hypocrites
Щонайменше, він зруйнував (ці) лицемірні маски
Quand bien même, je ne raffole pas des festivités, pour le moins ai-je bien mangé
Якби навіть я не любив жагуче ці  свята, щонайменше, я добре поїв
Cette définition donne des éléments utiles, mais elle ne paraît pas suffisante ; à tout le moins, faut-il donner au mot « audience » le sens le plus large
Це визначення дає корисні елементи, але воно не здається достатнім; якнайменше, потрібно додати слову «аудиторія» більш широкий змістІнверсія доцільна в наступних конструкціях:
1)       Relative pronomколи іменна група йде за відносним займенником
Voici le livre dont dépendent mes amis Pierre et Michel/Voici le livre dont mes amis Luc et Michel dépendent
Ось книга, від якої залежать мої друзі Петро та Мишко
2)      Сравнение – Після que при зрівнянні, особливо в іменній групі
Il est plus beau que n'avait pensé la sœur de Lise/Il est plus beau que la sœur de Lise n'avait pensé
Він гарніший, ніж думала сестра Лізи


3)      accentuation  - іменник та дієслово можуть бути інвертовані, щоб посилити іменник (рідко)  
Sonnent les cloches/Les cloches sonnent
Дзвонять дзвониMise en relief
(акцент на частині речення)

C'est sur le quai de la gare que je l'ai rencontré
Я її зустрів саме на пероні вокзалу (а не в іншім місці)
Voilà la pluie qui recommence
Ось і дощ починається
Il a pris un café
Він випив одну чашку кави
C’est un café qu’il a pris
Він випив (саме) одну чашку кави
C’est lui qui a pris un café
Це він  випив одну чашку кави
Tu as ton cours dans une heure.
У тебе заняття через годину
C'est dans une heure que tu as ton cours
У тебе заняття саме через годину
J'ai visité Paris avec Julie
Я відвідав Париж з Юлією
C'est avec Julie que j'ai visité Paris
Саме з Юлією я відвідав Париж
Depuis ce jour-là, il ne fume plus
Із цього дня він більше не палить
C'est depuis ce jour-là qu'il ne fume plus
Саме із цього дня він більше не курить
Ils se sont rencontrés à Paris
Вони зустрілися в Парижі
C'est à Paris qu'ils se sont rencontrés
Вони зустрілися саме в Парижі
C'est là qu'ils se sont rencontrés
Саме там вони й зустрілися
Ils se sont mariés en 1979.
Вони одружилися в 1979 році
C'est en 1979 qu'ils se sont mariés
Саме в 1979 році вони одружилися
Ah, c'est beau, l'amour ! 
Ах, кохання – це добре!
Lui, il ne veut pas y aller (reprise)
Та  він же й не хоче туди йти
Il ne veut pas y aller, lui (anticipation)
Саме він і не хоче туди йти
Cette gamine, elle m'agace
Ця пустуха мене дратує
Je cherchais partout ce livre
Я скрізь шукав цю книгу
Ce livre, je le cherchais partout
Цю книгу я шукав скрізь
Je le cherchais partout, ce livre
Я шукав скрізь цю книгу
Elle a de la patience
У неї є терпіння
De la patience, elle en a
Саме терпіння в неї і є
Il a renoncé à son voyage
Він відмовився від подорожі
Son voyage, il y a renoncé
Від подорожі він і відмовився
Il y a renoncé, à son voyage
Він і відмовився від своєї подорожі
Il lui faut des fruits
Йому потрібні фрукти
Des fruits, il lui en faut
Фрукти йому й потрібні
Il lui en faut, des fruits
Йому саме й потрібні фрукти
Je suis fier de cette proposition
Я пишаюся цим реченням
Cette proposition, j’en suis fier
Цим реченням я й пишаюся
J’en suis fier, de cette proposition
Я саме пишаюся цим реченням
Elle est bonne
Вона добра
Bonne, elle l’est
Вона таки добра
Pour bonne, elle l’est
У ній є доброта
Quant à bonne, elle l’est
Щодо доброти, то вона в неї є
Bonne, cette jeune fille
Яка добра ця дівчина
Admirable, cette statue !
Ця статуя – чудова
Finies, les vacances !
Канікули завершилися
Il faudra revenir dans cette petite ville
Потрібно буде ще раз приїхати в це містечко
Dans cette petite ville, il faudra y revenir
У це містечко потрібно буде ще раз приїхати
Il faudra y revenir, dans cette petite ville
Потрібно  буде ще раз приїхати в це містечко
Sa mère est malade
Його мати хвора
Sa mère à lui est malade
Його мати хвора
Sa mère à elle se sent mieux
Її мати почувається кращеL'élaboration de la phrase
(розробка фрази)
 Нема такої формули, за якою можна конструювати фразу. Проте можна скласти якісь конструкції, які допомагають скласти фразу. Візьмемо приклад у др. Guy Spielmann, який пропонує наступний розбір фрази.
Alain Juppé a publié un livre
Ален Жюппе опублікував книгу
Alain Juppé, premier ministre, a publié un livre écrit sur un ton très familier (mise en apposition)
Ален Жюппе, прем'єр-міністр, опублікував книгу, написану в невимушеній манері
Alain Juppé, premier ministre réformateur, a publié un livre écrit sur un ton très familier (la nominalisation)
Ален Жюппе, прем'єр-міністр-реформатор, опублікував книгу, написану в невимушеній манері
Alain Juppé, premier ministre réformateur dont la politique provoque la méfiance chez les Français, a publié un livre écrit sur un ton très familier (subordination relative)
Ален Жюппе, прем'єр-міністр-реформатор, чия політика викликає недовіру у французів,  опублікував книгу, написану в невимушеній манері
Alain Juppé, premier ministre réformateur dont la politique provoque la méfiance chez les Français, a publié un livre écrit sur un ton très familier pour essayer de gagner la sympathie de ses concitoyens (subordination infinitive)
Ален Жюппе, прем'єр-міністр-реформатор, чия політика викликає недовіру у французів,  опублікував книгу, написану в невимушеній манері, щоб спробувати завоювати симпатії співвітчизників
Tandis que le climat social continue de se dégrader, Alain Juppé, premier ministre réformateur dont la politique provoque la méfiance chez les Français, a publié un livre écrit sur un ton très familier pour essayer de gagner la sympathie de ses concitoyens (subordination avec une conjonction)
Тоді як соціальний клімат продовжує ускладнюватися, Ален Жюппе, прем'єр-міністр-реформатор, чия політика викликає недовіру у французів,  опублікував книгу, написану в невимушеній манері, щоб спробувати завоювати симпатії співвітчизниківLa proposition participiale
(дієприкметниковий зворот)
       
Mon ami trompé, le vendeur a disparu dans la nature (Il y a deux propositions : une principale Le vendeur disparut dans la nature et une participiale Mon ami trompé)
Через те, що мій друг помилився, продавець зник у невідомому напрямі
Pierre ou Michel ont une place reconnue, l'intelligence étant une qualité qui peut servir les employés (pour remplacer une proposition subordonnée de cause introduite par la conjonction parce que)
Петро та Мишко займають солідну посаду, тому що розум – це якість, яка може прислужити службовцям
Novembre venu, nous saurons enfin avec quel candidat s'identifient les Ukrainiens (pour remplacer une proposition subordonnée de temps introduite par la conjonction quand)
Коли настане листопад, ми довідаємося, нарешті, з яким кандидатом ототожнюють себе українці
La pluie ayant cessé, je me promène (participe présent et gérondif se ressemblent. Pour ne pas les confondre, noter la présence (presque) toujours du " en " au gérondif. De plus, le gérondif a une valeur de verbe, alors que le participe présent a une valeur d'adjectif)
Через те що дощ припинився, я прогулююся
Ayant couché les enfants, elle a retourné à ses occupations=Elle a couché les enfants et (elle) retourné à ses occupations (Construction participiale)
Уклавши дітей в ліжко, вона повернулася до своїх справ
Les enfants s’étant couchés, elle a retourné à ses occupations= Quand les enfants se sont couchés elle a retourné à ses occupations (Proposition participe)
Коли діти було вкладені в ліжко, вона повернулася до своїх справ
Mon ami s’obstinant dans sa résolution, je change de tactique
Коли мій друг опирається у своєму рішенні, я змінюю тактику
Ses amis partis, il se sentit extrêmement seul
Коли його друзі ідуть, він себе почуває надзвичайно самотньо
Le travail achevé, ils sont partis en vacances
Закінчивши роботу, вони поїхали у відпустку
Le vent ayant changé, le temps s’était adouci pendant la nuit
Через те що вітер змінився, вночі погода зм'якшилася
Le soir venu, toute la famille se réunissait autour de la table. = Quand le soir était venu, toute la famille se réunissait autour de la table
Коли наставав вечір (з настанням вечора), вся сім'я збиралася за столом.
Une fois la décision prise, il s’est attelé à la tâche
Як тільки рішення було прийнято, він узявся за справу
Le journaliste à peine arrivé, la secrétaire l’introduisit chez le directeur
Ледь тільки журналіст прибув, секретарка провела його до директора
Sitôt le déjeuner fini, tu partiras pour Paris
Як тільки ти пообідаєш, ти поїдеш до Парижу
Солянка на питальні речення, виділення й інверсію та дієприкметниковий зворот


Ainsi soit-il
Най буде так
Là s'arrête cette protection naturelle
Там закінчується цей природний захист
Comment cet élève écrit-il ses dictées ?
Як цей учень пише свої диктанти?
Comment est-ce que vous lisez ?
Як ви читаєте?
Probablement venaient-elles aussi du monde extérieur
Вони, імовірно,  також прийшли з навколишнього середовища
Entre autres le centriste François Bayrou, ce qui lui permettra, du moins l'espère-t-il, de compenser la défection possible de ses partenaires de la gauche plurielle
Між іншими центрист Франсуа Бейру, що йому дозволить (щонайменше, він на це сподівається), компенсувати можливе зрадництво своїх партнерів – партій лівого напряму
Le chien montrant ses crocs, je me suis dépêché de claquer la grille
Коли собака показав свої ікла, я поспішив зачинити решітку
Approchez, a-t-il dit
Підійдіть, сказав він
D’où est-ce que tu viens ?
Звідки ти йдеш?
Nous irons vous voir, le temps le permettant (Si le temps le permet…)
Ми до вас зайдемо, якщо час дозволить
Sans doute as-tu mal entendu /Tu as mal entendu (sans doute)
Без сумніву, ти погано зрозумів
Le temps aidant, elle l'oubliera
За допомогою часу вона його забуде (Час лікує)
Encore ai-je eu la satisfaction de ne pas avoir payé la bouteille !
До того ж я мав задоволення не платити за пляшку!
Son mal empirant, elle espérait encore (Alors que son mal empirait…)
Тоді як її хвороба прогресувала, вона ще сподівалася
Est-ce que Pierre est malade ?
Хіба Петро хворий?
Ainsi ferons-nous
Так  ми й зробимо
Pourquoi Patrick ne range-t-il pas plus souvent sa chambre ?
Чому Патрік не прибирає частіше  свою кімнату?
Tout ceci est terrible, encore ne sait-on pas tout
Все це жахливо, до того ж ми ще не все знаємо
Les chiens aboient-Ce sont les chiens qui aboient
Собаки гавкають - Це собаки гавкають
Le temps s'étant mis au beau, il nous a été possible de sortir le bateau
Як тільки розгодинилось, нам стало можливим виїхати на човні
Le chat parti, les souris dansent
Кішка пішла, миші танцюють (Без кота мишам Масниця)
Lit-il le journal ?
Він читає газету?
Je connais ce monsieur. Je le connais, ce monsieur.
Я знаю цього пана. Та знаю я цього пана
Les grilles s'ouvrant, les clients se précipitent dans le magasin
Як тільки ґрати відкрилися, клієнти поспішили до магазину
Difficilement ai-je obtenu la permission de tenter le dernier effort qu'il me commande
Ледь я домігся дозволу прикласти останні зусилля, як він мені командує
Je regarde les fruits. - Ce sont les fruits que je regarde.
Я дивлюся на ці фрукти – Саме на фрукти я дивлюся
Toujours est-il qu’il fallait avancer
Як би там не було, потрібно було просуватися
Rarement a-t-on lu dans la littérature contemporaine des descriptions aussi aiguës, émouvantes et dramatiques de la pauvreté et de la misère
Рідко читали в сучасній літературі настільки гострі, хвилюючі й драматичні описи бідності й убогості
Pense-t-on à notre projet ?
Чи думають про наш проект?
Aussi ne sommes-nous pas étonnées d'apprendre que... 
Як би ми не були здивовані довідатися, що…
Vous avez le pouvoir d'éliminer l'alcool au volant, leur a-t-elle dit
Ви маєте владу виключити вживання алкоголю за кермом, сказала вона їм
A peine est-elle entrée dans la salle qu'il a commencé à pleuvoir
Ледь вона ввійшла в зал, як він почав плакати
C'est la fille dont je t'ai parlé
Це дівчина, про яку я тобі говорив
Elle réussira peut-être/Peut-être qu’elle réussira
Можливо, вона доможеться успіху (2 вар.)
Je vois la dame. Je la vois, la dame
Я бачу даму. Та бачу я цю даму
Pierre est-il étudiant ?
Петро  – студент?
Tout au moins ai-je l’espoir de donner à penser
Принаймні, у мене є надія  навести на  думку
Ainsi est-il nécessaire de ... (sans virgule) (La solution est plus formelle, elle ne s'emploierait pas habituellement à l'oral).
Так що необхідно…
Ainsi, il est nécessaire de..... (avec virgule) La solution peut s'employer aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, elle est courante)
До того ж, необхідно…
Et vainement ai-je feuilleté pendant trois jours et trois nuits, aux blafardes lueurs de la lampe, les livres hermétiques
І дарма перегортав я протягом трьох днів і трьох ночей, при тьмяному світлі лампи, незрозумілі книжки
Toujours est-il qu'elle m'a ouvert son cœur, et c'était triste
Як би там не було, вона відкрила мені свою душу, і це було сумно.
C'est nous qui nous occupons de tout
Це ми  всім займаємося
Aussi, malgré moi, ma vie était-elle mêlée à la sienne
Ось чому, проти моєї волі, моє життя з'єдналося з його
Les étudiants subissent-ils leurs examens ?
Студенти здають свої іспити?
Je veux aller à New York, aussi ai-je acheté le billet d'avion
Я хочу поїхати до Нью-Йорка, ось чому я купив квиток на літак
C'est vous qui vous appelez Lefranc ?
Лефранк – це ви?
Pur est son visage (mise en relief par modification de l'ordre des mots)
Чисте її обличчя
Les nôtres sont-ils venus ?
Наші прийшли?
La voiture étant tombée en panne, il faut appeler un taxi
Через те що машина потрапила в аварію, потрібно викликати таксі
Sans doute Paul viendra-t-il nous voir
Поза всяким сумнівом, Поль зайде до нас
Ce sont les artistes que nous avons vus au théâtre
Це артисти, яких ми бачили в театрі
Que veut Pierre ? /Pierre que veut-il ?
Що хоче Петро? (2 вар)
Ainsi boit-on son thé dans cette région
Так п'ють його чай у цьому регіоні
Aussi a-t-elle décidé d’aller faire le plein (= après avoir constaté que le réservoir était vide et qu’il valait mieux aller le faire remplir)
Ось чому що вирішила вона заправитися
Aussi, elle a décidé d’aller faire le plein (= en plus d’autre chose)
Також вона вирішила піти заправитися
C’est lui que j’ai rencontré l’autre jour
Це його я зустрів днями
Et cette personne qui m'embrassait avec effusion, je ne l'avais jamais vue ! (Mise en relief par répétition au moyen d'un pronom)
І ця  людина, яка обіймала мене гаряче , я її ніколи не бачила!
Est-ce que c'est toi qui vas au marché ?
Хіба це ти йдеш на ринок?
De quoi parle Pierre ?
Pierre de quoi parle-t-il ?
De quoi Pierre parle-t-il ?
Про що говорить Петро? (3 вар.)
Aussi est-on étonné tout d'abord de voir certains auteurs rejeter
Ось чому спочатку здивувалися побачити деяких авторів відкинутими
Peut-être est-ce mieux de ne pas en dire trop pour l’instant
Можливо, краще б про це поки що багато не говорити
C’est à lui qu’elle pense
Вона думає саме про нього
A l'occasion d'un mariage ... parait-il que l'amour donne des ailes...
У випадку одруження…здається, що кохання дає крила
Rarement ai-je vu une personne si rapide, si précise et à la fois si décontractée et agréable à écouter, tout en ayant un bon sens d'humour
Рідко бачу я чоловіка такого швидкого, такого точного й одночасно невимушеного і якого приємного по слухати, та ще й гарним почуттям гумору
La dame ouvre la porte.  La dame, elle ouvre la porte.
Дама відкриває двері. Ось дама й відкриває двері
Le train arrivant, nous avons aperçu nos amis. / Сomme le train arrivait, nous avons aperçu nos amis
Коли потяг підходив, ми побачили своїх друзів
Vainement essaient-ils de se faire comprendre
Дарма намагалися вони змусити себе зрозуміти
À quelle heure arrive le train ?
Le train à quelle heure arrive-t-il ?
À quelle heure le train arrive-t-il ?
У котрій годині приходить потяг? (3 вар.)
Le texte voté ne résout pas, me semble-t-il, les difficultés d'interprétation
Проголосований текст не вирішує, здається мені, труднощі тлумачення
C'est moins cher que n'ont dit les étudiants/ C'est moins cher que les étudiants n'ont dit
Це дешевше, ніж казали студенти
Peut-être pourras-tu un jour lui pardonner
Можливо, ти зможеш коли-небудь його вибачити
C’est la punition que les méchants ne peuvent éviter ; et, s’ils ont tous leurs plaisirs d’ailleurs, pour le moins faut-il qu’ils ayant ce déplaisir
Саме цього покарання злі люди не можуть уникнути; і якщо втім, вони розважаються на повну, щонайменше потрібно, щоб вони мали це невдоволення
Voici la fille que va-t-il épouser
Саме на цій дівчині  він збирається одружитися
Voici la fille que Jean va-t-il épouser
Саме на цій дівчині  Жан збирається одружуватися
Peut-être Martin est-il d’abord allé voir sa cousine
Можливо, Мартін пішов спочатку до своєї двоюрідної сестри
Quand votre ami prépare-t-il ses devoirs ?
Коли ваш друг готує свої завдання?
C'est un homme très étrange qui a pénétré alors dans la cour
Саме дуже дивна людина проникнула тоді у двір
C'est ainsi que je l'ai trouvé
Саме таким чином я його знайшов
À plus forte raison faut-il aujourd’hui raviver les idéaux de la tradition démocratique – la liberté, l’égalité et la solidarité
З тим більшою підставою треба сьогодні пожвавити ідеали демократичних традицій – свободи, рівності й солідарності
Aussi bien ai-je aperçu l’ombre pâle et bilieuse de ce monsieur, qui s’approche avec toute sa fierté gasconne
Ось чому я добре помітив бліду й жовчну примару цього пана, який наближається  з усією своєї гасконською пихою
Toujours est-il préférable de se coucher avant minuit
Все ще краще  лягати спати до півночі
A été indiquée la prononciation des mots difficiles/La prononciation des mots difficiles a été indiquée
Вимова важких слів була позначена
Pourquoi votre ami ne vient-il pas ?
Чому ваш приятель не приходить?
Peut-être que Bertrand acceptera de t’accompagner (et non : Peut-être que Bertrand acceptera-t-il de t’accompagner ; il n’y a pas d’inversion après la locution peut-être que)
Можливо, Бертран погодиться тебе супроводжувати
Vainement a-t-elle ajouté que ces derniers n'avaient d'ailleurs rendu leur jugement que comme arbitres ordinaires
Дарма вона додала, що ці останні ухвалили втім, свій вирок тільки як звичайні арбітри
Ce qu'ont fait les enfants de Sylvie est terrible/Ce que les enfants de Sylvie ont fait est terrible
Те, що зробили діти Сильвії – жахливо
Sans doute me téléphonera-t-elle/Sans doute qu'elle me téléphonera
Безсумнівно, вона мені зателефонує
Pourquoi ne le voit-on plus ?
Чому його більше не видно?
C'est moi qui suis le plus fort
Це я найдужчий
Voilà le cheval qui se cabre pour jeter à terre son cavalier
Ось цей кінь стає дибки, щоб скинути на землю свого наїзника
Rarement a-t-on vu de telles choses
Рідко бачили такі речі
C'est toi qui as demandé ce rapport (et non c'est toi qui a demandé…: qui, sujet de as demandé est de la même personne que son antécédent toi)
Це ти попросив цей звіт
Quant à son goût artistique, il est très sûr (Mise en relief par utilisation de «quant à»)
Що стосується його артистичного смаку, то він беззаперечний
Il y a des erreurs qu'on ne pardonne pas
Є помилки, які не пробачають
Peut-être que je chercherai un nouvel emploi (et non : Peut-être que chercherai-je un nouvel emploi)
Можливо, я знайду нову роботу
Quand arrive-t-il ?
Коли він приїздить?
Ainsi voyait-on les conséquences/Ainsi on voyait les conséquences
Так що наслідки було видно
Pour ce qui est de cette question, nous ne nous comprenons pas (Mise en relief par utilisation de «pour ce qui est de»)
У тім, що стосується цього питання, ми не розуміємо один одного
Au reste, vainement a-t-il opposé la vie à la mort
Щодо іншого, дарма протиставляв він життя смерті
C'est moi qui vous l'ai dit
Саме  я вам це сказав
Pourquoi n'avez-vous pas confiance en lui, il est pourtant médecin
Чому ви йому не вірите, він все ж таки лікар
C'est Pierre qui a menti
Саме Петро збрехав
Quel beau spectacle a-t-il produit !
Який гарний спектакль він поставив!
À peine le soleil est-il levé, on se met en marche
Ледь зійшло сонце, рушили в дорогу
À tout le moins les invités sont-ils bien accueillis
Якнайменше, запрошені були добре прийняті
Pourquoi m'a-t-elle caché que vous lui avez parlé de moi ?
Чому вона приховала від мене, що ви їй розповідали про мене?
Et encore faudra-t-il le prouver !
І до того ж потрібно буде це довести?
C'est le service de documentation qui nous prépare les revues de presse (= le service de documentation nous prépare…)
Саме інформаційна служба нам готує огляд преси
Peut-être avait-il raison/Peut-être qu'il avait raison
Можливо, він і має рацію
Tout au plus aurons-nous besoin de quelques jours de plus
Всього-на-всього (якнайбільше) нам знадобиться кілька зайвих днів
Sans doute Alain-Fournier est-il l’un des plus brillants romanciers français du XXe siècle
Безсумнівно, Ален Фурн’є – один із найблискучіших французьких романістів XX століття
Pourquoi t'es-tu lancé dans une histoire aussi pénible ?
Чому ти кинувся в таку горьовану історію?
C'est par souci d'économie que nous n'avons pas adopté cette solution (= nous n'avons pas adopté cette solution par souci d'économie).
Саме з метою економії ми не прийняли цього рішення
Du buisson jaillit un tout petit oiseau qui les effraye fort (Mise en relief par modification de l'ordre des mots)
З куща раптово  вискакує зовсім маленька пташка, яка страшенно їх лякає
Pour les bévues, il détient le record ! (Mise en relief par utilisation de «pour»)
За  кількістю помилок він утримує рекорд
C'est nous qui avons demandé ce rapport (et non c'est nous qui ont demandé ce rapport : qui, sujet de avons demandé est de la même personne que son antécédent nous)
Саме  ми попросили цей звіт
Aussi viendra-t-il nous voir
Так що він прийде до нас
PHRASE
(фрази)

                Приступаємо до останнього розділу – фрази. В цьому розділі вже не буде солянок, бо вони вже не потрібні. Власне кажучи, увесь цей розділ просто систематизує отримані  знання і закріплює їх. Проте не забувайте дописувати до кожної теми ті речення, фрази і обороти, які ви зустрічаєте в своїх книжках. То дуже корисно, і якщо до сих пір ви нехтували цією вправою, то можете зупинитися, зробити перерву, почитати просто книжки, виписуючи вправи. Можете перерватися і на місяць і на два, щоб у голові у вас добряче вклався той матеріал, який ви вже вивчили. Коли відчуєте, що все вляглося і душа потребує нових знань, то прикладайтеся до цього розділу.
                Речення  бувають простими і складними. Проста фраза  складається тільки з одного дієслова, яке є ключовим елементом речення.  Наприклад,   Pierre chante très bien. – просте речення. Зупинятися ми на простих реченнях не будемо, бо нас більше цікавлять складні фрази.
Phrase comprenant des propositions coordonnées
(фраза, що включає складносурядне речення)

Sophie se promène sur la digue et rencontre son amie
Софія прогулюється греблею й зустрічає свою подружку
Opposition :

Le chien aboie mais le facteur passe
Собака гавкає, а (але) листоноша йде
Il est habile, et pourtant il a fait une grande faute
Він вправний, однак він припустився великої помилки
Vous m’avez promis telle et telle chose, et cependant vous faites tout le contraire
Ви мені пообіцяли те й те і в той же час ви все робите навпаки
Au contraire de l'année dernière, je passerai mes vacances à l'étranger
На противагу минулому року я проведу свої канікули за кордоном
Le pays traverse une situation délicate, néanmoins les experts prévoient une reprise de l'économie
Країна переживає делікатну ситуацію, тим не менш, експерти передбачають підйом економіки
Il me faut un autre tapis pour compléter mon installation ; toutefois, je dois attendre la fin des travaux dans ma maison
Мені потрібне якесь інше покриття, щоб завершити своє вселення, все-таки я мушу очікувати закінчення робіт у своєму будинку
Si le jardin se trouvait à l'ombre, la maison, par contre, était en plein soleil
Якщо сад знаходився у тіні, будинок, навпроти,  був на сонці
Alternative :

Le chat bondit ou la souris court
Кіт стрибає або миша біжить
Soit l'un, soit l'autre, ça m'est égal
Або  один, або інший, мені однаково
Tantôt elle l'aime, tantôt elle le déteste
То вона його любить, то вона його ненавидить
Toute douleur veut être contemplée, ou bien elle n'est pas sentie du tout (Emile Chartier, dit Alain)
Будь-який біль хоче, щоб його споглядали або ж він зовсім не відчувається
Un rapport de cause :

Le chat mange la souris car il a faim
Кішка їсть мишу, тому що голодна
La conséquence :

Je pense donc je suis
Я думаю, отже, існую
C'était le triomphe de la lumière et de la beauté, aussi la campagne bourdonnait-elle
Це був тріумф світла й краси, тому село і гуділо
Il est temps de partir, aussi vous dis-je adieu
Настав час іти, тому я прощаюся з вами
Il était très malade et ses maîtres ont refusé le traitement, ainsi elle l’a laissé dans son appartement
Він був дуже хворий, і його господарі відмовили йому в лікуванні, ось чому, вона його залишила у своїй квартирі
Vous me l'avez promis, et par conséquent vous y êtes obligé
Ви мені це пообіцяли, отже, ви зобов'язані це зробити
Le médecin a annoncé à Regina que Charles était atteint de tuberculose et qu'en conséquence, elle ne serait pas autorisée à rester au Canada
Лікар оголосив Реґіні, що Шарль  заражений туберкульозом і що внаслідок цього їй не буде дозволено залишитися у Канаді
J’ai le droit d’être respecté, c’est pourquoi je suis respectueux dans mes paroles et dans mes gestes
Я маю право, щоб мене поважали, ось чому я чемний у своїх словах і своїх жестах
Il raconte une blague alors je ris
Він розповідає жарт, тоді я сміюсяPhrase comprenant une proposition principale et une ou plusieurs propositions subordonnées
(фраза, що включає головне речення або багато підрядних речень)

Subordonnée sujet
(підрядний підмет)
                 У реченні з підрядним підметом речення вводиться сполучником QUE, і відповідає на питання Qu'est-ce qui…? В таких реченнях використовуються:
1)      відносний займенник  :
Qui veut la fin veut les moyens
Хто бажає кінця – бажає і засоби (Ціль  виправдує засоби)
Quiconque manque à la parole donnée perd l’estime des honnêtes gens
Всякий, хто не тримає даного слова втрачає повагу чесних людей
Qui m'aime me suive
Хто мене любить, ідіть слідом за мною
Qui veut aller loin ménage sa monture
Хто хоче піти далеко – бережіть свого коня (Іди помаленьку, доженеш і стареньку)
2)     відносний займенник який іде за вказівним займенником (ce, celui, celle, etc.)  :
Ce que vous voulez faire est insensé
Те, що ви хочете зробити – божевілля
Celui qui veut la voir doit me suivre
Той, хто хоче її бачити, мусить піти за мною
Ceux qui n’ont pas d’abonnement, doivent acheter un ticket
Ті, хто  не має абонемента, повинні купити квитка
Ce qui est fait est fait
Що зроблено, то зроблено
Celui qui court après les souliers d'un mort risque d'aller nu-pieds (Joao César Monteiro)
Той, хто біжить за черевиками мерця, ризикує ходити босим (той, хто сподівається на спадщину, ризикує залишитися ні з чим)

3)     сполучник  que, у випадку коли підмет речення поставлений в додаток, а його дієслово в  subjonctif
Que ta sœur soit absente, cela ne m’étonne guère (quelquefois le pronom ce ou cela vient renforcer la subordonnée sujet)
Те, що твоя сестра відсутня, мене зовсім не дивує
Qu’il soit en retard, c’est certain
Те, що він спізнюється, це достеменно
Qu'il le fasse m'étonnerait
Якби він це зробив мене б це здивувало
Qu’il vienne me surprendrait
Мене б вразило, якби він прийшов
Que Pierre vienne est absolument nécessaire
Цілком необхідно, щоб Петро прийшов
Que l’on ait retrouvé des vestiges de puits nous assure d’une civilisation antérieure
Те, що знайшли сліди колодязів, свідчить про минулі цивілізації


4)     з безособовим дієсловом тощо
Il arrive que les rêves se réalisent
Трапляється, що мрії здійснюються
Il convient que cela soit ainsi
Треба, щоб це було в такий спосіб
Il faut que tu t'en ailles
Потрібно, щоб ти пішов
Il faut que tu travailles
Потрібно, щоб ти працював
Il faut qu’ils gagnent ce match
Потрібно, щоб вони виграли цей матч
Il importe que vous ayez des idées très claires de ce que vous voulez faire
Важливо, щоб ви дуже ясно уявляли собі, що ви хочете робити
Il semble que personne n’aime la musique chinoise
Здається, що ніхто не любить китайську музику
Il paraît que je suis une pétasse
Здається, я - тітка
Il vaut mieux que tu viennes le rencontrer
Краще, щоб ти пішов його зустрічати
Il est agréable que cet événement prenne place cinq ans après le début du Millénium
Приємно, що ця подія має місце через п'ять років після початку цього тисячоріччя
Il était bon que je suive la tradition familiale
Було б добре, щоб я додержувався  сімейної традиції
Il est certain que l'homme qui s'en tire est intelligent
Достеменно відомо, що людина, яка виплутується – розумна
Il est douteux que vous arriviez à l'heure
Навряд чи ви прийдете вчасно
Il est évident que nous sommes trop jeunes pour le moment
Очевидно, що ми поки що занадто молоді
Il est nécessaire que je vous salue
Необхідно, щоб я вас привітав
Il est préférable que tu sois poli
Краще, щоб ти був ввічливий
Il est probable que tu réussiras
Цілком імовірно, що ти доможешся успіху
Il est probable qu’il viendra demain = Qu’il vienne demain, c’est probable.  (si la proposition subordonnée sujet est en début de phrase, on met toujours le verbe au mode subjonctif !)
Цілком імовірно, що він прийде завтра
Il est souhaitable que ces recommandations soient prises en considération
Бажано, щоб ці рекомендації були прийняті в до уваги
Il est vraisemblable que la première personne à qui Jésus ressuscité est apparu a été sa mère
Правдоподібно, що першою людиною, до якого з'явився воскреслий Ісус, була його мати
Il me semble que la qualité de l'eau d'ici n'est pas même insalubre
Мені здається, що якість води звідси навіть шкідлива для здоров'я
Il est clair que cette année notre mariage n'aura pas lieu
Ясно, що цього року наше одруження не відбудеться
Il est possible que tu réussisses
Можливо, ти доможешся успіху
Il est vrai qu’enseigner est aussi un art
Істина, що вчити – це теж мистецтво
Il est utile que tu partes
Корисно, щоб ти виїхав
Il suffit que tu lui dises la vérité
Досить, щоб ти йому сказав правду
Il est ridicule que tu refuses
Смішно, що ти відмовляєшся
De toi dépend que tu ne fumes plus
Від тебе залежить, щоб ти більше не палив
Dommage qu’elle soit bossue !
Шкода, що вона горбата!
Sans doute qu’il est venu en votre absence
Безсумнівно, що він прийшов під час вашої відсутності
D’où vient qu’on n’est jamais tout à fait content de soi-même
Звідки це взялося (чому це так), що зовсім ніколи не задоволений собою
À cela s’ajoute qu’elle a raté son train
До всього вона ще й спізнилася на поїзд
De ces jupes, quelle est celle que tu préfères ?
Яку із цих спідниць ти вважаєш кращою (віддаєш перевагу)?
C'est curieux que tu sois revenu
Цікаво, що ти повернувся
C'est assez que vous soyez averti
Досить того, щоб  ви були попереджені
C’est beaucoup que nous devons donner aux autres
Та це забагато ми мусимо віддати іншим
C'est peu que tu sois mon serviteur
Цього недостатньо, щоб ти був моїм слугою
Il va de soi que notre coopération avec l’Iran est absolument transparente
Само по собі зрозуміле, що наше співробітництво з Іраном – абсолютно прозоре
Serait-il vrai que le pouvoir dénature l’homme ?
Невже влада  псує людину?
Il s’en suivait que les promesses de mariage étaient certainement plus rares qu’aujourd’hui
Із цього випливало, що обіцянки одружитися  траплялися, звичайно, рідше, ніж сьогодні
Il n’y a pas de doute que vous êtes divine
Немає ніякого сумніву, що ви дивовижні
C’est un fait que seules les plantes donnent la mesure du temps qui passe
Факт, що одні рослини визначають міру поточного часу
C'est certain que je ne me sentais pas bien dans ma peau
Певно я не почував добре свою шкіру
C’est sûr que c’est spécial
Звичайно, це спеціально
C’est étonnant comme elle a maigri
Дивно, як вона схудла
Cela m’énerve qu’il ne m’ait pas averti
Мене нервує, що він мене не попередив

Subordonnée attribut
(Підпорядкована іменна частина складеного присудка )
Підпорядкована іменна частина складеного присудкаце речення яке вводиться сполучником  QUE за такою структурою: sujet (chose) + est + que. Наприклад : la vérité est que, , , , , l’important (l’essentiel) est que, , mon opinion est que
Ці речення відповідають на питання que ’est-ce qui est…?

Le désagrément est que cela est parfois difficile à déchiffrer
Неприємність в тому, що це іноді важко розшифрувати
Le malheur est que vous ayez croisé le chemin de cette femme
Нещастя в тім, що ви перебігли дорогу цій жінці
L'essentiel est que le père donne à penser
Головне, що батько змушує задуматися
La difficulté est que l'œil gauche ne doit pas voir la photo droite et réciproquement
Труднощі в тім, що ліве око не повинно бачити фотографію праворуч й навпаки
L’ennui est que l’on ne sait pas comment l’y faire rentrer
Неприємність у тім, що не знають як його туди змусити зайти
Le sentiment est que peut-être les autres documents ne sont pas nécessaires
Таке почуття, що інші документи можуть бути й не обов'язковими
L’impression était que ces «amis» n’agissent que sur leur propre initiative.
Було таке враження, що ці «друзі» діють тільки з своєї власної ініціативи
La règle est que le peuple doit être de la même religion que le. prince qui gouverne
Правило полягає в  тім, що народ повинен сповідати ту ж саму релігію, що й правитель, який їм керує
Le drame est que les traducteurs professionnels écrivent peu sur leur expérience
Драма в тім, що професійні перекладачі мало пишуть про свій досвід
Le fait est que je me porte mal
Справа в тім, що я почуваюсь погано
Le fait est que je suis bon homme
Справа в тому, що я гарна людина
Le fait est que nous devons attendre
Справа в тому, що ми мусимо  зачекати
L'important est que cela marche
Важливо, що це працює
Le plus grave est que les soldats qui ont respiré des poussières d’uranium et des gaz neurotoxiques dans le désert irakien ont ensuite développé des pathologies invalidantes
Найважливіше – це те, що в солдатів, які дихали урановим пилом і  нейротоксичними газами в іракській пустелі, розвилися патології, що  викликають втрату працездатності
Le mal est que pour jouir de tous ces plaisirs innocents, il faut souffrir d'autres incommodités
Погано те, що для того, щоб насолоджуватися всіма цими безневинними задоволеннями, треба постраждати  від  інших незручностей 
Son opinion est que vous ne pouvez rien y faire
Його думка полягає в тому, що ви нічого не можете там зробити
Mon avis est qu'il faut recommencer
Моя думка така, що потрібно починати знову
Mon avis est qu’ils sont très sympathiques
Моя думка така, що вони дуже симпатичні
La vérité est que Michel n’est pas innocent
Правда в тому, що Мишко не є безневинним
La vérité est que je suis très ému
Правда в тому, що я дуже схвильований
Mon opinion est que tu devrais faire des paysages plus souvent
Моя думка така, що тобі треба було б частіше малювати пейзажі
Mon sentiment est que, si vous écrivez deux livres ou si vous en écrivez vingt, vous écrivez toujours en réalité un seul livre
В мене таке почуття, що написали б ви дві книги або двадцять, ви все одно пишете по суті одну книжку
L’objectif est que l’enfant puisse présenter son album
Завдання в тім, щоб дитина могла презентувати свій альбом
L’idée est que la guerre est un moyen d’accéder à la puissance
Ідея в тому, що війна – це засіб досягнення могутності
L’idée est que la santé peut être améliorée
Ідея в тому, що здоров'я може бути  поліпшене
Le problème est que la fuite n'était pas organisée
Проблема в тім, що втеча не була організована
La preuve est que je peux te faire prouver que de prouver est la preuve que l'on peut prouver
Доказ в тому, що я можу змусити тебе довести, що доводити – це доказ, який можна довести
Mon souhait est que tout les africains qui pensent que la France est un Eldorado vivent au moins une journée d'homme sans papier pour voir ce que c'est avant de tenter l'aventure
Моє бажання полягає в тім, щоб всі африканці, які думають, що Франція – це Ельдорадо, пожили хоча б  днинку життям людини без документів, щоб подивитися, що це таке, перш спробувати щастя
Ma tristesse est que je n'ai pas eu le temps de le voir
Мій смуток в тому, що в мене не було часу його побачити
Mon seul espoir est que mon fils puisse lui aussi acquérir son autonomie
Моя єдина надія, щоб мій син також міг забезпечити свою самостійність
Ma crainte est que le tems d’y répondre n’arrive trop tôt
Я боюся, що час відповісти на нього (на цього листа) не трапився зарано
Ma joie est que le malheur s'éloigne de ceux que j'aime
Я тішуся, що нещастя віддаляється від тих, кого я люблю
Mon désir est que nous puissions rester ensemble
Моє бажання в тім, щоб ми могли залишитися разом
La solution est que l'Afrique produise ses propres véhicules
Вирішення питання полягає в тім, щоб  Африка робила свої власні автомобілі
Le bonheur est que tous le monde soit heureux
Щастя в тім, щоб всі були щасливі
Son ordre est que j'en sois témoin
Його  наказ в тім, щоб я свідчив про це
Votre devoir est que le prochain président - quel ou quelle il ou elle soit - soit couvert par votre prière
Ваше завдання полягає в тім, щоб на майбутнього президента – хто б він не був: він чи вона – поширювалася ваша молитва
Le pis est que chacun a raison
Гірше за все, що  кожний має рацію
Le terrible était que le télégraphe ne marchait plus
Жах був у тому, що телеграф більше не працював
Mais le terrible c'est que ma chère m'avais aggravé la situation
Але жах був у тому, що моя мила мені погіршила ситуацію
Le plus naturel est que les parents cheminent avec leur enfant
найприродніше, щоб батьки крокували з своїми дітьми
C'est vers quoi nous tendons
Ось до чого ми прагнемо
C'est de quoi nous parlons
Ось про що ми говоримо
Cet homme n'est pas qui vous pensez
Цей чоловік – не той, про кого ви думаєте
Le meurtrier n’est pas qui vous croyez
Убивця не той, на кого ви думаєте
C’est à quoi je rêve depuis toujours
Ось про що я завжди мрію


2012 ©Ірина Солодченко

Немає коментарів:

Дописати коментар