Part 5 Людська комедія (закінчення)


La préposition DANS

            Прийменник  dans використається за загальним правилом у більше конкретному змісті, ніж en. Також, якщо потрібно показати, що дія відбувається у замкнутому  просторі.  

Il court dans la rue (колись вулиці були такими вузькими, що вважалися замкнутим простором)
Він біжить вулицею
Elle se trouve dans la cour
Вона перебуває у дворі
Je lis dans un livre
Я читаю у книзі
Il est entré dans la magistrature
Він пішов служити в судове відомство
Il est tombé dans la mer
Він впав у море
Il faut s'introduire dans l'appartement
Треба пролізти у квартиру
Il faut réveiller dans la nuit
Треба розбудити серед ночі
Elle a soigné dans la maladie
Вона доглядала під час хвороби
Il faut venir dans un mois
Треба приїхати через місяць
Il doit agir dans les règles
Він мусить діяти за правилами
Il pèse dans les soixante
Він важить у межах шістдесяти кілограмів
Cela coûterait dans les 50 francs
Це буде коштувати в межах 50 франків
Il faut peindre dans les bleus
Треба малювати в синіх тонах
J'ai lu dans le journal ce qui va se passer
Я прочитав у газеті що незабаром відбудеться
Que ferions-nous dans la situation actuelle, si nous étions au gouvernement ?
Що б ми робили в такій ситуації, якби ми були в уряді?
Comment, dans ces conditions, peuvent-ils continuer à exercer leur profession sans risques ?
Як в цих умовах вони можуть продовжувати виконувати свої професійні обов'язки без ризику?
Dans les coulisses du "prix Nobel"
За лаштунками Нобелівської премії
Dans le doute abstiens-toi
При сумнівах – утримайся (прислів’я)
Le chef de gouvernement est dans le pétrin
Глава уряду в скрутному стані
Je recherche des réalisateurs de courts métrages pour m'aider à m'avancer dans mes projets
Я знову шукаю режисерів-короткометражників, щоб вони допомогли мені просунутися в моїх планах
Il faut couper le concombre dans le sens de la longueur, retirer les pépins et l'émincer en demi-rondelles
Потрібно розрізати огірок у довжину, вибрати насіннячка й нарізати його тонкими напівкруглими скибочкамиLa préposition PAR

L'anniversaire s'achève par un séjour en prison
Річниця завершується перебуванням у в'язниці
Le voyage commence par un désir, il se termine par un souvenir
Подорож починається з бажання, а закінчується спогадом
Puis la fête a continué par des danses traditionnelles
Потім свято продовжилося традиційними танцями
La séduction débute par l'emballage
Спокуса починається з упакування
On va finir par banaliser le travail du dimanche
Зрештою,  робота з неділю стане звичайною справою
Ils ont chanté une belle partition de 4 chansons et ont terminé par l’hymne national Namibien
Вони проспівали чудову партитуру з чотирьох пісень і завершили національним гімном Намібії
Les travaux se sont terminés par la reconstruction de la chaussée
Роботи завершилися реконструкцією бруківки
Il a pris Marie par la main
Він взяв Марію за руку
J’envoie une lettre par la poste
Я надсилаю листа поштою
Il faut diviser une quantité par une autre
Потрібно розділити одне число на інше
Il courait par les rues
Він бігав вулицями
Je suis assis par terre
Я сиджу на землі
Tu te trouves par 30° de latitude Nord
Ти перебуваєш на тридцятому градусі північної широти
L'assassinat de César par Brutus
Убивство Цезаря Брутом
Il s'agit de transport par eau et par air ou de transport terrestre
Мова йде про водний й повітряний транспорт або про наземний
J'ai appris la nouvelle par mes voisins
Я  дізнався цієї новини через своїх сусідів
Il a été sauvé par son père
Він був урятований своїм батьком
Je passe par de rudes épreuves
Я проходжу через суворі випробування
Ce vieillard se promène par de belles journées
Цей старий гуляє в сонячні дні
Il gagne 3000 grivnas par mois
Він одержує п'ять тисяч гривень на місяць
On peut tout obtenir de lui par douceur
Ніжністю можна домогтися від неї всього

La préposition POUR

Il passe pour un sage
Він вважається мудрецем
Il a accepté pour protéger ses amis
Він погодився захистити своїх друзів
Quels cadeaux aimeriez-vous avoir pour Noel ?
Які подарунки воліли б ви мати на Новий рік?
Les bibliothécaires ont choisi pour vous...
Бібліотекарі обрали для вас…
Elles devaient compter pour peu de chose
До них потрібно було ставитися як до нікчем
Il est le plus connu pour son rôle sur l'émission télévisée
Він найвідоміший за свою роль у телевізійній передачі
J’ai demandé pour une augmentation de salaire
Я зажадав збільшення зарплати
Et le roi désirera pour lui ta beauté
І король зажадає для неї твоєї краси
Cela a commencé dès mon enfance puisque je profitais du moindre petit morceau de tissu que l'on me donnait pour coudre des vêtements pour mes poupées
Це почалося з мого дитинства, тому що я використовувала щонайменший шматочок тканини, який мені давали, щоб пошити одяг для своїх ляльок
On m'a élu pour agir, pas pour réfléchir
Мене обрали, щоб діяти, а не міркувати
J'envisageais pour gagner
Я помишляв заробити
Papa, comment faire pour devenir président ?
Тато, що робити, щоб стати президентом?
Les peintres modernes sont les premiers à avoir pris parti pour eux-mêmes
Сучасні художники перші заступилися за себе
J'ai de la peine pour Montréal
Мені прикро за Монреаль
Il est d'accord pour t'aider
Він згоден тобі допомогти
Le savant est souvent embarrassé pour déterminer les causes d’un phénomène
Учений часто перебуває у скруті, щоб визначити причини якого-небудь феномену
Il est en retard pour payer
Він затримує оплату
Votre enfant est gêné pour respirer
Вашій дитині важко дихати (утруднений подих)
Elle insiste pour rester le plus naturelle possible
Вона наполягає, щоб залишитися якомога  більш природною
Il est tard pour s’aimer
Пізно любитися
Mon fils part pour Kiev
Мій син їде до Києва
Son départ est fixé pour vendredi
Його від'їзд призначено на п'ятницю
Elle lit beaucoup pour s’instruire
Вона багато читає, щоб бути освіченою
Il est aimé pour sa bonté
Його полюбляють за доброту
Il a acheté ce tableau pour un prix dérisoire
Він купив цю картину за сміховинну ціну
Il lui a payé la somme exigée pour son frère
Він йому  заплатив необхідну суму за свого брата
Un coiffeur pour dames
Жіночий перукар
Un train pour Lion
Ліонський потяг
Pour jolie, elle l’est
Що до краси, то вона в неї є
Pour de l’esprit, il en a
Що до розуму, то він у нього є
Il a la maison pour cent mille euros
У нього будинок за 100 тис. євро
A midi maman achetait pour 1,5 euros de pain
Опівдні мама купувала хліба на 1,5 євро
La préposition SUR

Le soir, je fais un tour sur Internet
Вечорами, я роблю тур  по Інтернету
Tournez sur la rue St-Patrick à votre droite
Поверніть праворуч на вулицю Святого Патріка
Il va sur ses neuf ans
Йому пішов дев'ятий рік
Celui qui marche sur l'eau
Той, хто ходить по воді
La seule peau que vous portez sur vous est la vôtre
Єдина шкіра, яку ви носите на собі - ваша
Nous nous trouvons sur une petite île
Ми знаходимося на острівці
Il anticipe sur ses revenus, sur son héritage, sur sa fortune
Він живе за рахунок майбутніх доходів, своєї спадщини й свого майна
J’ai barre sur le feu et j’ai barre sur l’onde
Я маю перевагу над вогнем, і я маю перевагу над хвилею
Je voudrais te dire que je suis en avance sur toi
Я хотів би тобі сказати, що випереджаю тебе
Avec les Jeux, la Chine a gagné sur toute la ligne
 На  Іграх Китай здобув нищівну перемогу (виграв на всіх фронтах)
La superstition a vite pris le pas sur le rationnel
Забобони  швидко обігнали раціональне
Le trafic est interrompu sur les Bus 269, 270
Рух перервано на автобусах 269 та 270
La police a tiré sur des manifestants tibétains
Поліція стріляла по тибетських маніфестантів
Il a tiré un lapin
Він підстрелив зайця (заєць мертвий)
Il a tiré sur un lapin
Він вистрілив у зайця (потрапив або не потрапив – невідомо)
Apophis pourrait tomber sur la tête des Californiens en 2029 ... 
Апофіс (астероїд) можливо, впаде на голову каліфорнійців у 2029 році
Il faut veiller sur soi-même
Потрібно стежити за собою
Je vous jure sur mon honneur, que pour rien au monde je n'aurais voulu changer de patrie (О. С. Пушкін. Лист Чаадаєву П. Я., 19 жовтня 1836 р.)
Клянуся честю, що ні за що на світі я не хотів би змінити батьківщину
La paix est prête sur le papier
Мирний договір на папері готовий
C'est pourquoi nous vous demandons de répondre sur nos questions
Ось чому ми вас просимо відповісти на наші питання
Il arrête son choix sur un seul mot
Він зупиняє свій вибір на єдиному слові
Il est branche sur un connecteur jaune sur la carte mère
Він підключений до жовтого з'єднувача  на материнській карті
Il est parti sur les dix heures
Він пішов біля десятої
Il doit s'entretenir sur les nouveautés du théâtre
Він мусить теревенити про театральні новинки
Elle médite sur ses actes
Вона міркує про свої вчинки
Je juge les gens sur les apparences
Я суджу про людей з їхньої зовнішності
Je suis venu sur l'invitation de Pierre
Я прийшов за запрошенням Петра
Ce sont les ponts sur la Seine
Це мости через Сену
Ce sont les commentaires sur Platon
Це коментарі до Платона
Un sur dix
Один з десяти
Il est revenu sur la fin de l’hiver
Він повернувся приблизно наприкінці зими
Tu te trompe sur ce point
Ти помиляєшся на цей рахунок
Une chambre sur cour
Кімната у двір
Sur le soir
До вечора
Un musicien célèbre a composé une mélodie sur des vers de lui 
Один відомий музикант склав мелодію на свої вірші
Je veux terminer mon paragraphe sur une bonne note
Я хочу завершити свій параграф на гарній нотіLes prépositions ENTRE, PARMI

            Прийменник entre вживається перед іменником з кількісним іменником, тоді як  прийменник  parmi вживається тільки в тому випадку, якщо кількість предметів не уточнюється.

Elle me choisissait entre toutes, j'étais l'élue de son cœur
Вона мене обирала серед усіх, я був обранцем її серця
Comment les ancêtres ont distingué entre les planètes et les étoiles ?
Як праотці відрізняли планети від зірок?
Je l'aurais reconnu entre mille !
Я її б впізнав серед тисяч!
Dieu a partagé entre vous vos caractères
Бог розподілив між вами ваші характери
Je ne possède plus rien puisque j’ai réparti entre mes enfants tout ce que j’ai pu acquérir : les maisons, les actions...
Я більше не володію нічим через те що я розподілив між своїми дітьми все, що я зміг придбати: будинки,  акції…
Il passe entre les rangs
Він проходить між рядами
Elle dort entre les bras de sa mère
Вона спить на руках у своєї матері
Les loups ne se dévorent pas entre eux
Вовки не винищують один одного (ворон воронові око не виклює)
Une conversation entre amis
Розмова серед друзів
Entre nous
Між нами
Une table entre deux fenêtres
Стіл між двох вікон
Brave entre les braves
Найхрабріший з хоробрих
Il est entre la vie et la mort
Він перебуває між життям та смертю
Vous hésitez entre deux solutions
Ви коливаєтеся між двома рішеннями
Entre les deux mon cœur balance
Я не можу обрати (мені подобається й те, і інше)
L'un d'entre ses amis
Один з його друзів
Il reste parmi nous
Він залишається серед нас (у нашому суспільстві, у числі нас)
Ne soyez ni parmi les uns ni parmi les autres
Не приєднуйтеся ні до тих, ні до інших.
Il faut être parmi les premiers
Потрібно бути серед перших
Il range parmi les savants éminents
Його зарахували до видатних учених
Parmi ces galopins, il y avait de bons grands-pères
Серед цих попихачів (хлопчиків на побігеньках) були поважні дідки

La préposition SOUS

Ton cahier est sous ce livre
Твій зошит під цією книгою
Il reviendra sous peu de jour
Він повернеться за кілька днів
Elle l’a accepté sous certaines réserves
Вона це прийняла з деякими застереженнями
Il n’est pas venu sous prétexte de maladie
Він не прийшов під приводом хвороби
Ils se reposaient sous un arbre
Вони відпочивали під деревом
Il s'est abrité sous le toit
Він укрився під дахом
Il faut envoyer sous bande
Треба послати бандероллю
Il faut envoyer sous enveloppe
Треба послати у конверті
Sous telle condition…
При такій умові…
Sous la signature
За підписом
Sous l'Empire
У часи імперії
Sous quinzaine
Не пізніше, ніж за два тижні
Солянка  на вищеозначені та інші  прийменники

Ce poème est difficile à traduire
Це вірш важко перекладати
Ils sont habiles à faire le mal
Вони здатні робити погане
Sur les quatre heures, mon père est revenu
Приблизно  о четвертій годині  мій батько повернувся
Il reviendra vers les 8 heures
Він повернеться до восьмої
Il tire sur la cinquantaine
Він наближається до п'ятдесяти років
Il a vécu en France
Він жив у Франції
Cette armée est faible en infanterie
У цієї армія слабка піхота
Après 50 ans de recherche, la médecine reste impuissante à vaincre le cancer
Після 50 років досліджень, медицина залишається неспроможною перемогти рак
Un médecin est-il vraiment habilité à nous examiner ?
Лікар насправді має право нас оглядати?
Il a vécu dans la France du Nord
Він жив на півночі Франції
Montons en wagon !
Піднімаємося у вагон! (По вагонах!)
Il a été baptisé sur le désir de sa mère
Він був охрещений за бажанням своєї матері
Je te reconnais entre toutes
Я тебе впізнавав серед всіх
N'oublions pas que nous sommes riche en pauvres et pauvre en riches ce qui fait que la classe moyenne s’amincit de plus en plus.
Не забудемо, що ми багаті на бідних і бідні на багатих, отчого середній клас  все тоншає і тоншає
Un carnet qu'il avait sur lui
Записна книжка, яку він мав при собі
Je distinguais entre les buissons, ses yeux noirs qui brillaient
Я розрізняв серед чагарників її чорні блискучі очі
Une douce torpeur règne dans l’avion
У літаку панує приємне заціпеніння
J’ai dîné en avion
Я пообідав в літаку
Que faisait-il sur le bateau de cette cinglée ?
Що він робив у човні цієї божевільної?
Le petit oiseau fonce en l'air, il cherche une branche
Пташка кидається в повітря, вона шукає гілку
Les enfants marchaient devant leurs parents
Діти йшли попереду своїх батьків
Il sortait chaque jour après le diner
Він виходив щодня після обіду
Le soleil était près de tomber sous l’horizon
Сонце ледве було не впало нижче за обрій
Un grand jardin était derrière la maison
За будинком був великий сад
Je suis certain de ne jamais trouver la réponse
Я впевнений, що відповідь не найдеться ніколи
Une ville féconde en grands hommes
Місто, плідне на великих людей
Il a tous ses partisans derrière lui
Його підтримують (за ним ідуть) всі його прихильники
Il arrivait vers midi
Він приходив ближче до полудня
Je veux que vous choisissiez entre deux solutions
Я хочу, щоб ви обрали між двома рішеннями
Quand le ciel nous tombera sur la tête...?
Коли небо впаде нам на голову?
Je ne voulais rien dire de mal sur lui
Я не хотів говорити про нього нічого поганого
Il n'y a rien d'étonnant à ce que le témoin se soit trompé
Немає нічого дивного в тім, що свідок помиляється
Leur éducation prodiguée en douceur, mais avec fermeté, vous façonnera un chien bien élevé et obéissant
Їхнє виховання, засноване на ніжності й твердості,  виробить для вас добре вихованого й слухняного собаку
Ma vie est opulente en apparence, mais très pauvre ; je vis un peu hors du monde, enfin loin de tout ça, et la pauvreté m'indiffère
Моє життя – розкішне зовні, але дуже бідне; живу  я поза світу, нарешті далеко від усього цього, й бідність мені байдужа
Il arrive avant neuf heures
Він приходить до дев'ятої
Dès son enfance il s’est passionné pour la musique
З дитинства він жагуче захопився (захоплюється) музикою
Nous avons filé sur l’Italie
Ми втекли в Італію (віддалене місто, великий орієнтир)
Je filais vers la sortie
Я тікав до виходу (невеликий орієнтир, розташований поруч)
Il échange un appartement contre une maison
Він міняє квартиру на окремий будинок
Depuis de longues années il s’intéresse à la musique  
Протягом довгих років він цікавиться музикою
Il faut être toujours derrière lui
За ним увесь час треба стежити
Vous vous êtes acharnes après Marie
Ви озлобилися проти Марії
Les anges veillent sur Paris
Янголи стежать за Парижем
Ma seule responsabilité est d’être consciente de cette vérité
Моя єдина функція  – це усвідомити цю правду
Et alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai tiré sur la barbe de Saint Nicolas
І потім, не знаю чому, я вистрілив у бороду Святого Миколая
Personne n'est inapte à employer
Ніхто не придатний служити
Il est bon avec tout le monde
Він гарний з усіма (у добрих стосунках)
Une soupe aux pois
Гороховий суп
Avec tous ces touristes, le village est bien agité
Через всіх цих туристів у селі дуже галасливо
Je suis d'un tempérament à essayer de faire les choses avant de les faire faire
Я такої вдачі, щоб намагаюсь робити щось до того, як тебе змусять це робити
Le placard à claire-voie pour le linge sale
Ґратчаста стінна шафа для брудної білизни
Les placards à linge sale aérés par une claire-voie
Стінні шафи  для брудної білизни, провітрювані за допомогою  ґрат
Une boisson faible en alcool
Слабоалкогольний напій
Je me suis interrompu sur ces mots, comme le cheval qui bronche devant l’obstacle et recule
Я перервався на цих словах, як кінь, що спотикається перед перешкодою й відступає
Nous vous attendrons vers le soir
Ми будемо чекати на вас до вечора
Je parie cent contre un
Я тримаю парі «сто проти одного»
Il me répondait sur un mode austère
Він мені відповідав суворою манерою
Je ne suis plus moi-même, mon corps prend le pas sur mon esprit
Я вже більше не я, моє тіло обганяє мій розум
Ce chirurgien est expert à traiter les maladies
Цей хірург – дока у лікуванні хвороб
Il tire sur la couverture
Він тягне покривало (він тягне за ковдру)
Je l’ai fait sur votre conseil
Я зробив це за вашою порадою
Il y a 52 semaines en l'année 2008
В 2008 році – 52 тижня
En hiver elle est tombée malade
Взимку вона занедужала
Après ce vestibule, la salle à manger
За цим вестибюлем - їдальня
Je me chauffer devant le feu
Я гріюся коло вогню
C'était le dernier à pouvoir parler de la guerre
Це останній, хто може розказати про війну
Revenu sur sa planète, il garde un secret
Повернувши на свою планету, він зберігає секрет (контакт із орієнтиром - планетою)
Nous arrivions vers Paris
Ми під'їжджали до Парижа (немає контакту з Парижем)
Un homme de grande taille
Людина великого зросту
Peut-on lui reprocher d'avoir été avide de reconnaissance publique ?
Чи можна його дорікати в тому, що він жадав публічного визнання?
Il était en avance sur son temps
Він був  попереду свого часу
Un abri contre la pluie
Притулок від дощу
Le président Barack Obama rencontrera ses conseillers économiques et militaires dès mercredi
Президент Барак Обама зустрінеться зі своїми економічними й військовими радниками починаючи з середи
Ni porte de fer, ni portes d'Enfer n'ont barre sur lui
Ні залізні двері, ні двері в Пекло не мають над ним переваги
Nous saurons cela sous peu
Ми довідаємося це незабаром
Il y a des sons pour te guider quand tu es triste, d'autres pour quand tu es content, il a même des sons pour combattre et se révolter
Є звуки, що ведуть тебе, коли тобі смутно,  інші – коли ти задоволений, є навіть звуки, щоб боротися й бунтувати
Il n’y a pas de paroles sur cette valse
До цього вальсу немає слів
Il est capable de tout
Він на все здатний
Une perte en capital doit d’abord être portée en déduction des gains en capital
Втрата в капіталі повинна бути спочатку віднесена на відрахування із приросту капіталу
Votre entreprise se développe vers l'Asie
Ваше підприємство розвивається в азіатському напрямку
Israël est coupable de crime de guerre selon la charte de Nuremberg
Ізраїль винний у військових злочинах відповідно до Нюрнберзької хартії
Elle anticipait sur les évènements
Вона з нетерпінням чекала на події
Nous avons partagé entre nous le petit morceau de pain et le riz
Ми розділили між собою шматочок хліба й рис
Les participants ont vu des avantages à poursuivre leur activité
Учасники побачили вигоди в тім, щоб продовжувати свою діяльність
Il prend exemple sur des bandits !
Він бере приклад з бандитів!
Il y a eu environ 100.000 morts de famine, de disette en tout
Було приблизно 100 тис. померлих від голоду, нестача у всьому 
En 1966, il y avait un médecin pour 400 habitants
В 1996 році був один лікар на 400 жителів
Le monument a été commencé sous l’occupation
Монумент почали  споруджувати в часи окупації
Ce malheureux vieillard inhabile à régner
Цей нещасний старий царює недоладно
Je le ferai en deux jours
Я це зроблю за два дні
Cet oiseau n'était pas enclin à tenir la pose bien longtemps
Цей птах не був схильний тримати позу дуже довго
Nous sommes de taille à tenir le choc !
Ми в стані витримати удар!
Que l’Ukraine était belle sous le soleil d’auguste !
Яка Україна була гарна  під серпневим сонцем!
Une tasse de porcelaine
Порцелянова чашка
Si tu te trouvais sur une île déserte, à part ta raquette de badminton, que ferais-tu ?
Якби ти опинився на незаселеному острові, крім твоєї  ракетки для бадмінтону, що б ти робив?
Le gouvernement a été lent à agir
Уряд діяв повільно (барився щось діяти)
Il est digne de confiance
Він гідний довіри
Cette couverture devient insuffisante à 6 ans.
Ця ковдра стає малуватою в 6 років
Montons dans un wagon où il a ait moins de monde
Сідаємо у вагон, де було б поменше народу
On peut faire ce voyage en auto
Можна пуститися в цю подорож на автомобілі
L’esprit de l’homme est susceptible de bonnes, de mauvaises impressions.
Розум людини сприйнятливий до гарних, поганих вражень
Elle est désireuse de réussir
Вона бажає домогтися успіху

Le trafic de drogue portait sur un million d’euros

Наркобізнес  приносив (дохід) мільйон євро
Il s’est levé avant le jour
Він піднявся ще затемна (вдосвіта)
Il a une vision dédaigneuse de leur pays
У нього зневажливий погляд на їхню країну
Nous vous attendrons vers le soir
Ми будемо чекати на вас до вечора
Tu es curieuse de ce que tu ne connais pas
Ти допитливий до того, що ти не знаєш
Je marchais sur le trottoir avec ma petite fille de 4 ans
Я йшов тротуаром з моєю чотирирічною донечкою
C'est long à préparer... à vider et à éplucher
Це довго готувати… спустошувати й очищати
L’empathie ne doit pas déboucher sur une tendance maladroite à conseiller, plaindre, penser ou décider à la place de l’autre
Співпереживання не повинне вести до недоречного прагнення радити,  скаржитися, думати або вирішувати замість іншого
Le gouvernement est disposé à payer plus … avec notre argent
Уряд розташований платити більше …нашими грішми
Je te parle en ami
Я тобі говорю по-дружньому
Mon temps qui se répartissait entre le camping et la plage
Мій час розподілявся між кемпінгом і пляжем
Il va sur la droite et entre dans une salle
Він іде праворуч і заходить до зали
Demandez en français - nous répondrons en français ! Notre entreprise est spécialisée en production et en vente de vélos
Запитуйте на французькій – ми відповімо на французькій! Наше підприємство спеціалізується на виробництві й продажу велосипедів
La pêche au thon vers Marseille
Вилов тунця поблизу Марселя
Les canons tournés vers Marseille pour tenter de mater la cité rebelle
Пушки, спрямовані на Марсель, щоб спробувати  упокорити заколотне місто
Il agit en enfant
Він діє  по-дитячому
L'historien trouve son profit à lire les mémoires de la princesse
Історик знаходить корисним для себе читати мемуари принцеси
Il lui arrive souvent d’aider un jeune élève malhabile à monter sur des patins
Йому часто трапляється допомагати юному учневі,  нездатному стати на ковзани
Nous sommes combien à attendre encore ?
Скільки нам ще чекати?
Un gratte-ciel qui tourne sur lui-même
Хмарочос, який обертається навколо своєї осі
Dois-je envoyer pour cinquante hryvnas de fleurs ?
Я мушу послати квітів на 50 гривень?
Les abords du village abondaient en rangées de grands arbres
Околиці міста буяли посадженими рядочком великими деревами
Est-elle à la maison ?
Вона в будинку?
Elle est tombée malade dans l’hiver de la même année
Вона занедужала в січні того ж року
Je l'ai créé de sorte à refléter la façon dont mes pensées se manifestent dans ma tête
Я його створив таким чином, щоб відбивати образ, який мої думки  маніфестували в моїй голові
Nous l’avons pris à témoin
Ми його взяли у свідки
La Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures
Земля робить коло навколо себе (своєї осі) за 24 години
Un complet sur mesure
Костюм, виготовлений на замовлення
Pour vingt hryvnas, il donnait des leçons à des étrangères
За 20 гривень він давав уроки іноземцям
Je ne suis pas sûr de marquer l'histoire de la chanson
Я не впевнений у тім, що обрисував історію пісні
L’étudiant est entré à l’institut
Студент вступив до інституту
J’ai lu ce livre en trois jours
Я прочитав цю книжку за три дні
Il était maintenant aussi pressé de partir, auparavant il était obstiné à rester
Його тепер теж квапили з від'їздом, а до цього він вперто бажав залишитися
Il faut ranger cet auteur parmi les classiques
Потрібно прилічити цього автора до класиків
Ce cahier est à moi
Це мій зошит
Il est tard pour les remords
Пізно шкодувати
Je ne suis bonne à rien, mais prête à tout
Я ні на що не здатний, але готовий на все
Tout le monde est extrêmement optimiste, il sera prêt à jouer lorsque la cloche sonnera
Всі вони – надзвичайні оптимісти, він буде готовий грати, коли дзвін задзвонить
J'aimerais savoir nous sommes combien à être en attente ?
Я хотів би знати, скільки нас у черзі?
L’enfant cours dans la maison
Дитина бігає по будинку
С'est à moi de l'aider 
Я мушу йому допомогти
Mais la fillette du fermier insiste pour le garder à la maison.
Але донька фермера наполягає, щоб це зберігати вдома
Le Canada est un pays bien nanti en ressources hydriques
Канада – це країна добре забезпечена водними ресурсами
On arrive à manger pour douze hryvnas
Трапляється поїсти за 12 гривень
Un pot à eau
Глечик для води
Un homme à barbe noire
Чоловік із чорною бородою (теж правильно)
Elle est soucieuse de son apparence
Вона піклується про свою зовнішність
Une personne que vous tenez en grande estime va s'intéresser à vous
Особа, яку ви достобіса поважаєте ось-ось зацікавиться вами
Un client m’a convoqué pour quatre heures précises
Клієнт мене запросив прийти рівно о 4 годині (у майбутньому)
Un client m’a convoqué à quatre heures
Клієнт мене викликав на 4 годину
Et bien moi je suis stupéfaite de sa stupéfaction !
Я просто вражений його здивуванням!
Tu es gêné pour te penché en avant quand tu mets bien tes genoux
 Тобі важко (ти здавлений, тобі скрутно)  нахилятися наперед коли ти сильно згинаєш коліна
Un enfant aux yeux bleus
Дитина з блакитними очами
Il est monté dans le wagon, où ses amies l’attendaient
Він піднявся у вагон, де друзі чекали на його
Vous serez rétabli dans deux jours
Ви оклигаєте через два дні
С'est à vous de commencer
Вам  починати
Cette mesure est de nature à soulager le marché européen de la viande de porc
Ця міра здатна зменшити навантаження європейському ринку свинини
La technique met-elle l'homme en contradiction avec la nature ?
Хіба техніка ставить людину в протиріччя із природою?
Êtes-vous d'accord pour envoyer cette lettre ?
Ви згодні відіслати цього листа?
Elle est en retard pour la guerre
Вона спізнюється на війну
Le Fleuve Jaune alimente en eau plus de 10% des Chinois
Жовта Ріка постачає водою більше ніж 10% китайців
Ce sont les américains qui l'ont élu pour leurs propres raisons
Саме американці вибрали його керуючись своїми власними резонами
C'est là où je me fournis en farine
Саме там я запасаюся борошном
La jeune femme est attentive à tous les signes du désamour
Молоді жінки уважні до всіх ознак кінця кохання
Il est en prison
Він у в'язниці
On l’a choisi pour arbitre
Його обрали суддею
J’ai de la peine pour mes joueurs, ils avaient envie de prouver quelque chose
Я вболіваю за своїх гравців, вони (тоді) дуже хотіли щось довести
Vous êtes apte à travailler de manière autonome
Ви здатні працювати самостійно
Ils travaillent en silence
Вони працюють мовчки
Il passe pour courageux
Його вважають хоробрим
Je suis donc bien embarrassé pour vous répondre
Я взагалі навіть не знаю, що вам і відповісти (яу скрутному стані)
Il m’a pris en sympathie et il m’a fait progresser. Je travaillais beaucoup avec lui
Він мені поспівчував і змусив мене рухатися вперед. Я багато з ним працював
Elle va en France
Вона їде до Франції
J'habite en banlieue
Я живу в пригороді
Je le ferai dans deux jours
Я це зроблю через два дні
C'est le genre d'accouchement que je désirerais pour ma fille
Саме такі пологи я б побажав своїй дочці
C’est le mien, de chapeau
Це моя шапка
Une femme aux cheveux blonds
Білява жінка
Toi tu es venue rejoindre les trois enfants si blonds que tu détonnais avec tes cheveux ondulés, noirs !
Ти прийшла, щоб приєднатися до трьох таких білявих дітей, з якими  ти дисонуєш зі своїм чорним хвилястими волоссям!
Il agit en ami
Він діє дружньо
Les Canadiens sont plus d'humeur à voyager hors du pays
Канадці більше настроєні подорожувати за межі країни
Un arbre en fleur
Квітуче дерево
Il a pris place entre deux sœurs
Він розмістився між двома сестрами
Je ne prends parti pour personne
Я ні за кого (ні на чиїй стороні)
Il ne pouvait oublier les gens parmi lesquelles il avait vécu tant d’années
Він не міг забути людей, серед яких він прожив стільки років
Ils ont demandé pour une médaille d'or olympique, mais j'avais seulement deux ans pour le faire
Вони зажадали золоту олімпійську медаль, але в мене було тільки два роки, щоб її заробити 
La tour bâtie en 1567 est massive et hors proportion avec le reste de l'édifice
Вежа, побудована в 1567 році, – масивна й  не пасує (непропорційна) решті будівлі
Toi-même, prends en pitié mes péchés !
Ти сам, змилуйся над моїми гріхами!
Il est fier de la victoire
Він пишається перемогою
Pour jolie, elle l'avait toujours été
Вона завжди була гарною
Une tasse à thé
Чашка для чаю
Elle est très soigneuse de sa personne
Вона дуже піклується про свою персону
On doit être nombreux à ne pas s'être lavé le 1er janvier
Мусить бути безліч таких, хто не вмився 1 січня
On peut s’y rendre dans mon auto
Можна туди податися в моєму автомобілі
Je suis lasse de notre conflit
Я втомилася від нашого конфлікту
Je veux aussi rajouter que j'ai correspondu avec des personnes de qualité et qui me semblait intéressantes
Я хочу також додати, що я листувався із знатними особами, які мені здавалися цікавими
Je serai prêt dans une heure
Я буду готовий через годину
J'habite à 10 mètres de lui
Я живу в 10 метрах від нього
Votre fils n’a pas été libre de choisir
Ваш син не був вільним у виборі
Vous n'êtes pas d'accord avec le contenu d'un article ?
Ви не згодні зі змістом статті?
Je suis en la matière raisonnablement optimiste
У цьому питанні я помірний оптиміст
On n’a pas idée de pêcher par une chaleur pareille
Нема й гадки ловити рибу в таку спеку
Il offre une réception en l'honneur de la délégation chinoise
Він дає прийом на честь китайської делегації
Je vous connais pour noble
Я вас знаю як шляхетного
Elle est joyeuse d'être avec ses amis
Вона рада  бути зі своїм  друзями
Ce n'est vraiment pas la personne sur qui je compterais pour défendre mes droits de salarié
Це насправді не та особа, на яке можна розраховувати, щоб захистити мої права  найманого робітника
Pour un orateur, il ne parle pas bien
Як для оратора він не говорить як годиться
Je vais à Rome
Я їду до Риму
Ведмеді знайшли собі захист в особі дружини президента Ніколя Саркозі
Tu parles en homme
Ти проказуєш як чоловік
Donc, lorsque vous cadrerez avec les critères, vos articles seront les bienvenus
Отже, коли ви будете відповідати цим критеріям, ваші статті будуть прийняті із задоволенням
Le chat sur le toit
Кіт на даху
Le spectacle sera de 18h à 21h
Видовище  відбуватиметься з 18 до 21 години
J’ai fait un voyage par mer
Я зробив подорож морем
Il habite dans le quartier le plus riche de Paris
Він живе в найбагатшому кварталі Парижу
Il est rentré chez lui entre chien et loup[1]
Він повернувся додому в сутінках
Après la discussion il a renouvelé sa proposition
Після обговорення він переказав (обновив) свою пропозицію
Le cheval à bascule
Кінь-качалка
La pièce en argent
Срібна монета (зроблена із срібла)
Le patron du bar nous prend en amitié
Хазяїн бару потоваришував з нами
Il donne des consultations deux fois par semaine
Він надає консультації два рази на тиждень
Voici les observations que j'ai pu faire en l'occurrence
Ось спостереження, які я зміг зробити в цьому випадку
Il est à 5 minutes de moi
Це в п'ятьох хвилинах від мене
Le roi l'a choisi pour être gouverneur de telle place
Король його обрав правителем цієї місцевості 
La France et l’Angleterre ont combattu côte à côte avec ces Turcs
Франція й Англія билися пліч-о-пліч із турками
L’étudiant est entré dans l’institut
Студент увійшов в інститут (у саму будівлю)
Il est arrivé par le train de dix heures
Він прибув десятигодинним потягом
Il prend en aversion son travail
Він почуває відразу до своєї роботи
Il aimait se promener parmi la foule
Він любив прогулятися серед юрби
Procédons par ordre
Розпочнемо одне за одним
Avec moi, ça ne prends pas
Із мною це не спрацює
La monumentalité de l'architecture, la richesse et la finesse du décor de l'église est sans mesure avec la modestie du village
Монументальність архітектури, багатство й добірність  декору церкви не зрівняти зі скромністю міста
Elle a fait cela par ignorance
Вона це зробила через незнання
Ces couleurs jurent entre elles
Ці кольори не пасують одне одному
Nous sommes heureuses d'être à Toulouse
Ми щасливі (жінки)  перебувати в Тулузі
Jai accepté pour participer à la construction de mon pays
Я погодився брати участь у розбудові своєї країни
Nous sommes friands d'exemples et surtout de bons
Ми обожнюємо приклади й особливо гарні
Nous sommes sortis par un bon soleil
Ми вийшли на палюче сонце
Pour une chaleur, c'est une chaleur !
Ну  й спека!
Ma nièce est jalouse de ma fille
Моя племінниця ревнує мою дочку
Quand deux hommes se rencontrent avec un sou en poche, ils repartent avec un sou en poche. Quand deux hommes se rencontrent avec une idée en tête, ils repartent avec 2 idées en tête (le vieux proverbe paysan)
Коли два чоловіки зустрічаються з одним су в кишені, вони знову рушають у дорогу з одним су в кишені. Коли два чоловіки зустрічаються з однією ідеєю в голові, вони вирушають у дорогу з двома ідеями в голові
Il n’est pas difficile de comprendre que j’ai passé pour un cochon auprès de tout le monde
Неважко зрозуміти, що я виглядав свинею перед усіма
Je travaille avec des singes
Я працюю з мавпами
Il faut passer par là
Потрібно пройти через це
Un sac à dos
Рюкзак
Elle pleure à la moindre contrariété
Вона плаче при найменших перешкодах
Je restais avec lui pour reconduire le client, aller avec lui reporter la voiture du client, aller acheter les pièces, l'aider
Я залишався з ним щоб супроводжувати клієнтів, ходити з ним переставляти автомобіль клієнта, ходити купувати товари, допомагати йому
Un élève faible en calcul, en orthographe
Учень, слабкий у рахуванні, в орфографії
Nous sommes dans le pétrin à cause de ce livre
Ми в скрутному стані через цю книгу
Avec le temps, ça s'arrangera
Згодом все влаштується
Ce livre est à Jean
Це – книга Жана
Avec le temps qu'il fait, je préfère ne pas sortir
З такою погодою я волію не виходити з дому
Celui qui est prompt à la colère fait des sottises
Той, хто швидко гнівається, робить дурості
Nous sommes toujours préoccupés de perdre notre jeunesse
Ми все ще сильно стурбовані втратою нашої молодості
Ils ont terminé par 3 km à pied
Зрештою вони пройшли три кілометри пішки
Le légume y voisinait avec la fleur, le poulailler avec la laiterie, la porcherie avec l'étable
Овоч там сусідив із квіткою, курятник з молочною фермою, свинарник із хлівом
L'île aux mouettes
Острів чайок
Laure a arrêté son choix sur l'entraîneur. Elle sait avec qui elle a envie de travailler
Лора зупинила свій вибір на тренерові. Вона знає з ким вона бажає працювати
Il faut mettre l'argent dans la poche
Треба покласти гроші в кишеню
Je n’ai jamais autant été fière d’être catholique.
Я ніколи не була настільки гордою, що я  католичка
Elle l’a accepté avec réserves
Вона це прийняла із застереженнями
Elle l’a accepté sans réserve
Вона це прийняла беззастережно
Pour moi, je reste
Що стосується мене, то я залишаюся
Il est sûr de ses amis
Він впевнений у своїх друзях
Politique - La gauche va-t-elle finir par gagner le Sénat ?
Політика: ліві зрештою завоюють Сенат?
La couleur bleu foncé de cette cravate élégante s'accordera avec bon goût à vos costumes
Темно сині кольори цієї елегантної краватки будуть пасувати вашим костюмам за правилами гарного смаку 
С’est tant par la personne
По  стільки на людину
Le ton du discours d'Obama tranche avec les années Bush
Манера виступу Обами різко відрізняється від часів Буша
Nous vivons dans de bons rapports
Ми в добрих стосунках (живемо в злагоді й спокої)
Le village dormait parmi les fleures
Місто лежало серед квітів
L'Afrique est-elle incapable de s’unir ?
Африка нездатна об'єднатися?
Mais je suis pressé dinterrompre ici mes écritures
Але я поспішаю тут перервати свою писанину
Cette équipe est dans le doute, elle connaît des hauts et des bas.
Ця команда – у сумніві, вона знала зльоти й падіння
Comment savons-nous que nous communiquons avec un être humain ?
Як ми знаємо, що ми спілкуємося з людською істотою?
Je suis impatiente de te voir
Я в нетерпінні тебе побачити
Débutez par la descente aux Enfers, vous ne serez pas déçu et il vous restera des forces
Почніть зі спуску в Пекло, ви не будете розчаровані, і у вас залишаться сили
Ces paroles sont indignes de vous
Ці слова неварті вас
Il recule devant le danger 
Він відступає перед небезпекою
Il faut revenir par la forêt 
Потрібно повернутися лісом
Un oiseau au plumage éclatant
Птах з яскравим оперенням
Je sais que c'est fort d'être aimé
Я знаю як  класно коли  тебе люблять
Vous lui êtes redevable de votre promotion
Ви йому винні за ваше просування
J'aurais voulu être à cent lieues d'ici
Я хотів би бути за сто льє звідси
En faisant ça, je suis bien avec moi-même et les autres sont bien avec moi.
Роблячи це, я в злагоді з самим собою й інші в ладі з і мною
Un tissu à ramages
Тканина в патьоках
Prenez cette piste sur la droite et, 250m après l'avoir prise, alors qu'elle tourne légèrement sur la gauche, continuez par le chemin qui va tout droit
Зверніть  цією стежкою праворуч і через 250 метрів після цього, коли вона трохи поверне ліворуч, продовжуйте йти нею прямо
De chez moi à la mairie, il n'y a qu'un pas
Від мене до мерії тільки один крок
Il est vraiment digne de te bénir
Він дійсно гідний тебе благословити
Les païens disaient que l'âme a de l'affinité avec les dieux
Язичники казали, що душа споріднена з богами
Une voiture à deux roues.
Автомобіль на двох колесах
Il est en colère
Він у гніві
Une expression roumaine dit que « C'est mal avec le mal, mais c'est pire sans le mal ! ». Et cela peut s'appliquer au syndrome de l'immigration.
Румунське вираження каже, що «Погано з лихом, але ще гірш без лиха». І це може застосовуватися до синдрому імміграції
Il faut se promener par de belles journées
Потрібно гуляти сонячними днями
Une armoire à glace
Дзеркальна шафа
Quels sont les parfums que vous associez avec cette période de l’année ?
Які парфуми ви асоціюєте із цим періодом року?
À ma gauche
Ліворуч від мене
Tous les conflits peuvent être résolus et il n'est pas excusable de les laisser perdurer
Всі конфлікти можуть бути вирішені й то є непробачно дозволяти їм довго тривати
Les périodes de chute des fruits des caféiers coïncidaient avec celles des plus faibles chutes de pluie
Період падіння фруктів кавового дерева збігається з періодом найслабших дощів
Il centre sur la tête de Malouda qui s'élève parfaitement et qui pique sa tête !!!
Він центрує на голову Малуда, який чудово піднявся й ударив головою!!!
Un verre à pied
Келих (на ніжці)
Qui peut m'aider à compter sur ses doigts comme les chinois ?
Хто мені може допомогти рахувати на пальцях як китайці?
Elle commençait par ces termes : "Sire, je n'aime pas les rois"
Вона починала з таких умов: «Сер, я не люблю королів»
Ban Ki-moon insiste sur un cessez-le-feu immédiat à Gaza
Пан Гі Мун наполягає на негайному припиненні вогню в Газі
Il insiste pour me rencontrer
Він наполягає, щоб мене зустріти
Je ne crois pas qu’il puisse jamais se dire que le toit paternel ait beaucoup pesé sur lui
Я не вірю, що він міг би коли-небудь, сказати собі, що батьківський дах дуже вже давив не нього
L'hiver pèse lourd sur le réseau d'eau de Montréal
Зима лягає важким тягарем на водогінну мережу Монреалю
En parlant, elle porte sur lui des regards attendris
Розмовляючи, вона обертає на себе розчулені погляди
Elle porte à la tête et sur les nerfs
Вона п'яніє й діє на нерви
Comment empêcher l'alcool de porter à la tête ?
Як перешкодити алкоголю вдарити в голову?
Je l'ai fait par curiosité
Я це зробив з цікавості
Un poème en prose
Вірш у прозі
J’ai eu beaucoup à souffrir 
Мені  довелося багато страждати
La tête entre ses mains, il rêvait
Він мріяв, обхопивши голову руками
Un peu d'eau dans le corps de la pompe est suffisant à la faire démarrer
Трохи води в корпус насосу – достатньо  щоб змусити його (автомобіль) рушити з місця
Il y avait une grande affinité entre eux
Вони були дуже подібні
Il aspire à un amour différent
Він бажає іншої любові
L'épidémie de grippe s'annonce virulente
Епідемія грипу оголошується небезпечною
Un vieillard à barbe blanche
Старий з білою бородою
Je me suis identifié avec le personnage principal
Я себе ототожнив з головним персонажем
Il s'est accoudé au balcon.
Він  обперся ліктем на балкон
La rencontre s’achèvera par une performance musicale
Зустріч завершиться музичною виставою
J'ai à vous parler 
Мені потрібно поговорити з вами
Je suis d’âge à l’aimer et non pas à le craindre
Я в такому віці, щоб його любити, а не боятися
Il est au pied du mur[2]
Він припертий до стінки
Elle est être à table (elle est en train de manger)
Вона за столом (вона їсть)
L’importance du patrimoine religieux roman et gothique contraste avec la simplicité du bâti civil
Важливість релігійного романського й готичного надбання контрастує із простотою цивільного будівництва
Le bateau est en mer
Човен у морі
Comme le propriétaire de l'immeuble rechignait à s'en occuper, tous les occupants ont mis la main à la pâte pour repeindre eux-mêmes la cage d'escalier[3]
Через те що власник будинку  неохоче цим займався, всі жителі заходилися (не з своєї волі – «сунули свою руку в тісто») самі перефарбовувати сходову клітку
La plupart des gens qui ont déjà subi un tel traitement le comparent avec la sensation d’un élastique qui est tiré sur la peau.
Більшість людей, які вже піддалися такому лікуванню, порівнюють це з відчуттям гумки, яку тягнуть по шкірі
Une tasse de thé
Чашка чаю
Il est mort en héros
Він помер як герой
Il faut regarder devant soi
Потрібно дивитися перед собою
La question majeure des responsabilités dans la situation actuelle à Gaza
Головне питання відповідальності про реальний стан справ у Газі
Un sourire aux lèvres
Посмішка на губах
'Une vie qui se confond avec le cinéma
Життя змішується (зливається) з кіном
Une bague au doigt
Каблучка на пальці
Il faut fixer par une épingle
Потрібно скріпити шпилькою
Mon fils a été mordu par le chien du voisin, quel sont les recours auxquels j'ai droit ?
Мого сина був вкусив сусідський собака, на які засоби правового захисту я маю право?
Il existait entre Pierre et moi-même une haine cordiale
Між Петром і мною  існували неприязні відносини (антипатія)
Une montre en or
Годинник із золота (матеріал)
Un verre de vin
Склянка вина
En effet, un homme ne pourra jamais atteindre le status de perfection morale, autrement il identifierait avec Dieu
Дійсно, людина ніколи не зможе досягти статусу моральної досконалості, інакше вона б себе ототожнила з Богом
Il est dans une violente colère
Він страшенно розгніваний
Il est en colère
Він розгніваний
Il a agi par colère
Він так діяв, тому що був розгніваний
Elle frappe à la porte
Вона стукає у двері
Nous passons l'été à la montagne
Ми проводимо літо в горах
Je reste en ville
Я залишаюся в місті
L’encre est dans l’encrier
Чорнило в чорнильниці
Avec ce gaillard-là, on ne sait jamais à quoi s'en tenir (Avec  = en ce qui concerne (qqn), quand on a affaire à (qqn))
З цим хлопцем ніколи не знаєш як себе поводити  
Ceux-là, je le sais, lorsqu’on leur parle de Robespierre, ont toujours l’injure à la bouche. Pourquoi ? Parce que Robespierre aimait son pays ; eux au contraire n’aiment que le pouvoir
Щодо тих, я це знаю, то коли їм говориш про Робеспєра, вони завжди готові вибухнути прокльонами. Чому? Тому що Робеспєр любив свою країну, а вони, навпаки, люблять тільки владу
Une robe en soie
Плаття із шовку (матеріал)
Un détachement de soldat
Загін солдатів
Je me lève avec le jour
Я встаю на світанку
Il tirer sur sa cigarette
Він затягується сигаретою
Qui pourrait m'aider en ce monde ?
Хто міг би мені допомогти в цьому світі?
Il est monté en wagon
Він піднявся у вагон
Maintenant tu marches dans Paris tout seul parmi la foule
Тепер ти ходиш Парижем зовсім один серед юрби
Faut-il vivre avec son temps ?
Чи потрібно йти в ногу з часом?
Parler à l'oreille
Говорити  на вухо
Il est difficile de traduire ce poème
Важко перекласти цього вірша (безособове)
J'envisageais pour gagner
Я помишляю заробити
Le rendement du Canadien en l'absence de six joueurs ne cesse de nous étonner
Продуктивність канадців за відсутністю шести гравців не перестає нас дивувати
Il venait, entre deux rendez-vous, lire un document
Він приходив між двома побаченнями почитати документа
Un siècle fécond en découvertes
Століття, багате на відкриття
Entre quatre et cinq heures, je dois partir
Між чотирма й п'ятьма годинами я мушу виїхати
Un pot d’eau
Глечик води
Ce rouge tire sur le violet
Цей червоний колір відсвічує фіолетовим
Un obus me blesse à la jambe, je fais un kilomètre aidé par un homme sous une pluie d'obus à l'infirmerie de mon régiment.
Якийсь снаряд ранить мене у ногу, і я йду кілометр за допомогою якогось чоловіка під дощем снарядів до санчастини свого полку
Il est dans une rêvasserie continuelle
Він увесь час в забутті
J’ai l’invité à se reposer chez nous
Я його запросив відпочити в нас

                Після такої великої частини вже можна підбивати якісь підсумки.  Мабуть десь 70%  ви сприймаєте на слух. Це – добре, та хочеться розуміти краще, то ж є над чим ще працювати. На «Підйом»  прийшов Гару, то і без перекладача я майже все розуміла. Проте намагалася подивитися фільм – і невдача. Розмовляють швидко, сленг… Щодо книжок, то нема бажання перекладати кожне слово, бо затягується читання і розумію, що є такі слова, які зрідка зустрічаються і все одно його забуду. Проте пішла іншим шляхом. Тепер, коли в мене великий запас слів, то я їх розбираю більше ретельно і намагаюсь зрозуміти їх походження. Наприклад, mander – уст. вимагати, наказувати. Звідси demander – прохати, вимагати, а mendier – жебракувати. Так цікавіше вже стає читати книжки далі. Щоб розвинути мову намагаюсь перекладати тексти, у французьких виданнях пишу короткі відгуки на статті, в мене нема часу, а ви можете і на форумах десь засвітитися, листуватись з кимось, то дуже корисно.   То ж в нас лишилась остання частина – синтаксис, а то означає начебто підсумок того, що вивчили.
            Гадаю, що тепер ви можете згодитися з народною мудрістю «Вища освіта - це самоосвіта». Подумайте, які курси могли вам надати того, що ви вивчили самі, ті книжки французьких авторів, які ви прочитали в оригіналі або прослухали франкомовного лектора, який вам прочитав. Відповідь риторична. Та й час витрачено – або в метро, в потязі  ви з цією книжкою, або в черзі десь. 
2012 © Ірина Солодченко[1] "Entre chien et loup" désigne le soir ou le matin, moment de la journée où il fait trop sombre pour pouvoir différencier un chien d’un loup. Le chien symboliserait le jour puisque tout comme lui, il peut nous guider ; alors que le loup serait le symbole de la nuit, représentant une menace, mais également les cauchemars et la peur (www.linternaute.com/expression/langue-francaise/46/entre-chien-et-loup)
[2] L'expression "être au pied du mur" date de la fin du XVIe siècle. On disait anciennement "estre à pied de mur", puis "se trouver au pied du mur sans échelle" en 1593. Cette variante montre bien l'impossibilité de se sortir d'une situation contraignante. "Être au pied du mur" signifie que l'on se trouve contraint d'agir, que l'on ne peut plus reculer devant un problème ou une responsabilité (www.linternaute.com/expression/langue-francaise/596/etre-au-pied-du-mur)

[3] La formulation "mettre la main à…" était très utilisée au XIIIe siècle et signifiait : "agir, intervenir". L'ajout à l'expression de l'attribut "pâte" pourrait être une allusion à la pâte à pain que le boulanger doit pétrir longuement. Aujourd'hui, "mettre la main à la pâte" signifie que l'on apporte son aide dans une tâche pénible ou difficile (www.linternaute.com/expression/langue-francaise/337/mettre-la-main-a-la-pate)

Немає коментарів:

Дописати коментар