Part 5 Людська комедія (початок)


 

La préposition
(прийменник)

            Тут ми будемо вчитися складати французькі речення. Короткі речення майже лишились позаду. Треба вчитися складати письмові фрази. У нашій мові багато вживається таких слів «щоб, як і т.д.». Прийменники дозволяють скомпонувати речення, зробити його більш компактним. Проте, не забувайте, що ми маємо справу з французьким реченням, де відсутні відмінювання, і тому прийменники цю прогалину заповнюють. Тому треба намагатися складати французьке компактне речення. Тепер чому цю частину названо так претенціозно – «Людською комедією»? Просто це відчуття не лишало авторку, яка збирала ці речення по Інтернету. Тобто, це відтворює чим жив світ взимку 2008-2009 року. Не всі речення, звісно, бо там є  і про королів, які вже наразі не актуальні, проте більшість. Нащадкам, яким трапиться цей посібник і історію читати не буде потрібно. Тут і біль, і розпач, і сподівання.

Après infinitif
(після невизначеної форми дієслова)

La préposition À


Sarko s’abaisse à s’augmenter
Сарко (так скорочено називають Саркози у Франції) принизився до підвищення своїх витрат
Prix en soi aboutissent à créer des entraves aux règles du marché intérieur
Ціна сама по собі призводить до створення перешкод правилам внутрішнього ринку
Nous nous accordons à dire que l'île est de loin plus jolie qu'Hawaii
Ми в один голос кажемо, що острів цей набагато гарніший, ніж Гавайі
Vous vous accoutumerez à vivre ici avec nos messieurs qui sont d’honnêtes gens ; vous serez mieux traitée qu'une princesse
Ви звикаєте жити тут з нашими панами, які є  поважними людьми; з вами будуть поводитися краще, ніж з якою-небудь принцесою
Tu t'acharnes à le traîner, tu t'acharnes à nous le rappeler
Ти завзято тягаєш це за собою, ти завзято нам про це нагадуєш
Il nous aide à trouver du boulot
Він нам допомагає знайти роботу (заробити на шматок хліба)
C’est votre professeur de philosophie du lycée de Rennes que vous aimiez à citer
Це ваш викладач філософії в Реннському ліцеї, якого ви любили цитувати
Nous nous amusons à manger et à boire
Ми знаходимо задоволення в тім, щоб поїсти й попити
On dirait qu’il s’applique à me contrarier
Можна було сказати, що він старанно займається тим, щоб мені заважати
J'ai appris à lire à 5 ans et je n'ai jamais cessé depuis
Я навчився читати в 5 років і з тих пір читаю, безперестанку
Vous vous apprêtez à franchir la frontière Algérienne
Ви готуєтеся перетнути алжирський кордон
Je sors mon chien et je m’astreints à marcher au moins une demi heure le matin à jeun
Я виводжу погуляти свого собаку й змушую себе ходити, щонайменше, півгодини ранком натщесерце
Nous aspirons à élargir le débat
Ми прагнемо розширити дискусію
Je m'attacherais à faire évoluer les choses dans le bon sens
 Я силкувалася (наполегливо прагнула, сама себе прив'язала)  впливати  на речі в кращому розумінні цього слова
Nous arrivons à toucher des personnes qui ne lisent généralement
Ми приходимо поговорити з людьми, які не читають взагалі
Je m’attends à faire une expérience très intéressante
Я очікую (сподіваюся, розраховую) зробити дуже цікавий експеримент
Si le gouvernement et la censure m'autorisent à sortir le film, de quel droit le Parlement intervient-il ?
Якщо уряд і цензура дозволяють мені випустити фільм, за яким правом парламент втручається?
Il avoue qu'il a eu à changer de traitement plusieurs fois
Він  визнає, що йому доводилося змінювати підхід безліч разів
Je balance à dire les choses fortes à votre majesté
Я в нерішучості (коливаюся) сказати головне вашій величності
D'autres camarades, comme d'habitude, se bornaient à écouter les conseils
Інші товариші, як звичайно, обмежувалися (задовольнялися) вислуховуванням порад
Pékin cherche à éviter une explosion sociale
Пекін намагається уникнути соціального вибуху
Nous commençons à acheter de nouveau, avec prudence
Ми починаємо скуплятись знову, обережно
Bien que le chanteur se complaise à dire qu’il « chante comme une casserole » tout le monde a particulièrement apprécié
Хоча співаку подобається казати, що  в нього неприємний голос (співає як розладнане піаніно), всім особливо сподобалося
Nous consentirons à prendre en charge les frais de votre épouse
Ми підемо на те (погодимося), щоб взяти на себе видатки вашого чоловіка (дружини)
Deux facteurs semblent avoir concouru à faire de Pierre la figure de proue
Здавалося, два фактори сприяли тому, щоб зробити з Петра видатного діяча
Vous voilà condamnez à rester à votre place
От ви й присуджені до того, щоб залишатися на своєму місці
L’Empereur n’a pas consenti à le recevoir tout de suite
Імператор не погодився прийняти його одразу
Les travaux consisteront à enlever les étais situés sous le pont
Роботи будуть полягати в тім, щоб видалити підпірки, розташовані під мостом
Je peux lire sur vos lèvres que vous conspirez à reprendre votre place
Я можу читати по ваших губах, що ви замишляєте знову зайняти своє місце
Même s'ils me coupaient la langue, je continuerais à chanter
Навіть якби вони  мені відрізали язика, я б продовжував співати
Eh bien, nous, on est contraints à supporter cela
Ну добре, ми…  змушені зносити це
Ses recherches ont contribué à faire avancer la science
Його дослідження внесли свій внесок у просування науки
Il vous convie à un souper le 16 décembre
Він вас запрошує повечеряти 16 грудня
Le jour où vous vous déciderez à nous faire plaisir, commencez donc par diffuser les épisodes dans le bon ordre
День, коли ви зважитеся зробити нам приємність, почніть отже з розсилання серій (кіно) у належному порядку
Il est décidé à sauver le premier coup d'œil
Він  вирішив не подавати вигляду (сховати погане враження при першому знайомстві)
Pour être plus clair, c’est comme si celui qui se détermine à être meneur de jeu disait : «Ce que tu dis m’intéresse, je vais t’accompagner»
Щоб бути більш зрозумілим, це як якби той, хто наважується бути організатором ігор, казав: «Те, що ти кажеш, мене цікавить, я збираюся тебе супроводжувати»
Le Soudan se dispose à abriter le prochain sommet
Судан наміряється (схильний до того, щоб) прийняти майбутній саміт
Je serai intéressé par les deux places si vous disposeriez à ne pas les revendre trop chers
Я буду зацікавлений у двох місцях, якщо ви розташовані не продавати їх занадто дорого
Un vieil homme donnait à manger à ce petit écureuil
Один старий давав поїсти (годував) цій білочці
Sais-tu pourquoi, le plus puissant des animaux terrestres qu'est l'éléphant, peut être dressé à faire le clown dans un cirque sans se rebeller ?
Чи знаєш ти чому найпотужніша з земних тварин, якою є слон, може бути вимуштрувана бути клоуном у цирку без   протесту?
Je crois avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos du jeu. Si vous vous efforcez à croire que celui-ci est le problème que puis-je y faire ?
Я вважаю, що вже сказав все, що мені потрібно було сказати із приводу гри. Якщо  ви силкуєтеся вважати її (цю гру) проблемою, то що я можу тут поробити?
Évidemment, le poussin s’égosille à appeler sa mère et, étonné de tant de vacarme, le roi accourt
Очевидно, маля надривно кличе свою матір і здивоване таким лементом, король підбігає
Les entreprises s’emploient à réduire les emballages
Підприємства прагнуть  зменшити впакування
Si vous vous empressez à terminer la conversation pour régler rapidement votre entretien, votre patron se sentira bousculé et vous écoutera d'une oreille
Якщо ви поспішите закінчити розмову, щоб швидко залагодити вашу бесіду,  ваш керівник відчує, що його підганяють і буде вас слухати краєм вуха
Si un étudiant ne se sent pas à l’aise dans la classe où il a été placé, nous l’encourageons à en parler au directeur d’études
Якщо який-небудь учень не почуває себе комфортно в класі, куди він був поміщений,  ми його спонукуємо поговорити про це із директором курсів
J'ai engagé à diner
Я запросив на обід
Carla Bruni s'est engagée à ne pas divorcer avant 2012 après l'ultimatum de Nicolas Sarkozy
Карла Бруні зобов'язалася не розлучатися до 2012 року  після ультиматуму (категоричної вимоги) Миколи Саркозі
Mon travail m’ennuie à mourir
Мені смертельно нудно на роботі
Les enfants ont besoin que vous leur enseigniez à relever les défis, à résoudre les problèmes, et à communiques leurs pensées et leurs sentiments
Діти мають потребу в тім, щоб ви їх навчали приймати виклик, вирішувати проблеми й передавати свої думки й почуття
Je m’entends à duper
Я вправно (майстерно) обманюю (я знаю толк у тім, як обманювати)
Un petit oiseau s'évertue à faire la cour à son reflet dans la vitre de ma salle à manger. Que faire ?
Пташка намагається із всіх сил загравати зі своїм віддзеркаленням у шибці моєї їдальні. Що робити?
Nous nous exercerons à lire et à écrire des phrases simples
Ми привчаємося читати й писати прості фрази
Il excelle à conduire l'auto
Він  чудово керує  автівкою
Tu m'excites à le perdre sans motif
Ти мене підбурюєш кинути його без мотиву
Il expose à provoquer des douleurs
Він ризикує спровокувати болі
Je m’exposais à perdre mon emploi
Я піддаюся небезпеці втратити роботу
Il les exhortera à n'accuser ni soupçonner personne de le leur avoir causé
Він їх призиває не обвинувачувати, не підозрювати нікого в тім, що вони йому заподіяли
Les Romain et les soldats de Napoléon se sont fatigués à mettre des fers sous les sabots des chevaux
Римляни  й солдати Наполеона втомилися підковувати кінські копита
On me forçait à manger des biftecks
Мене примушували їсти біфштекси
Plus on est habitué à être observé, et moins on est sensible aux atteintes à la vie privée
Чим більше звикаєш бути під спостереженням, тим менш стаєш чутливим до зазіхання на приватне життя
La France est le pouvoir unique qui s'habituait à nier à haute voix la politique extérieure des États-Unis
Франція, як  єдиновладна країна, привчалася голосно заперечувати зовнішню  політику Сполучених Штатів
Qu'arriverait-il si quelquefois nous nous hasardions à penser tout haut ?
Що б трапилося,  якби іноді ми наважувалися міркувати вголос?
Ils hésiteront à se présenter à la porte de Marie
Вони  будуть коливатися (у нерішучості) з'явитися з візитом до Марі
Qui donc s’ingénie à inquiéter la population ?
Отже хто це вмудряється турбувати населення?
Quand est-ce que tu m'invites à boire un verre ?
Коли ти мене запрошуєш випити чарчину?
Elle s’est lassée à coudre
Вона стомилася шити
Combien de temps vous mettez à vous laver les dents ?
Скільки  часу ви витрачаєте на чищення зубів (полоскання рота)?
Même Bernard, plutôt anxieux et inquiet, s'est mis à croire que rien n'était perdu
Навіть Бернар, скоріше тривожний й стурбований,  заходився думати, що нічого ще не втрачено
La loi naturelle, la loi divine nous oblige à honorer père et mère.
Закон природи, закон божеський нас зобов'язують вшановувати батька й матір
Leur histoire d'amour se complique quand Christian s’obstine à vouloir embrasser Hélène
Їхня історія кохання ускладнюється, коли Кристіан завзято прагне обійняти Олену
Puis je me suis offert à le reconduire
Потім я зголосилася випровадити його
Un réfugié parvient à se réinstaller avec succès au Brésil
Одному біженцеві  вдається знову успішно влаштуватись в Бразилії 
Je dois être bien fatiguée pour ne pas avoir pensé à faire la recherche
Я мабуть дуже утомився, тому що й не подумав про те, щоб робити  дослідження
Les gros de la 5e armée persévéreront à marcher droit au nord
Головні сили п'ятої армії будуть завзято пересуватися просто на північ
Parce que vous êtes un vivant, vous persisterez à aimer la vie
Через те що ви жива істота, ви будете настирливо любити життя
La légère brume qui couvrait les maisons sans vie nous a aidé à plonger dans une ambiance que nous nous plaisions à charger d’un lourd mystère
Легкий туман, що покривав безживні будинки, допоміг нам зануритися в атмосферу, яку ми знайшли задоволення зарядити важкою містерією
Je savais bien qu’un jour je te pousserais à commenter ici !
Я добре знав, що одного разу я тобі підштовхну коментувати  тут!
Il s’est pris à se rappeler bien des choses
Він заходився багато чого згадувати
Gazprom se prépare à couper le gaz à l'Ukraine
Газпром готується відключити Україні газ
Ce n’est pas excusable pour une équipe qui prétend à jouer le double-six !
Це непробачно для команди, яка претендує надати  супротивникові 100 очок наперед!
La jalousie provoque à tuer
Ревнощі провокують убивство
Est-ce la crise qui va nous amener à entreprendre ce que nous rechignons à faire ?
Хіба криза нас приведе до того, що ми візьмемося робити те, що ми відмовляємося робити?
Les détritus recommencent à s'entasser à Naples
Сміття знову починає нагромаджуватися в Неаполі
Remarquez, dit-elle, que vous me réduisez à faire usage des lettres de ce monsieur
Примітьте, каже вона, що ви мене доводите до того, щоб  призвичаїти до листів цього  пана
Ils se sont refusés à dévoiler le contenu des entretiens
Вони відмовилися  розголошувати зміст переговорів
Tu t'es remis à déambuler dans les rues en essayant de te convaincre qu'elle reviendra vite
Ти знову прийнявся походжати вулицями намагаючись переконати себе, що вона швидко повернуться
La Commission européenne réfléchit à fliquer les aéroports
Європейська комісія роздумує над тим, щоб установити стеження в аеропортах
Et si chaque religion renonçait à voir des ennemis partout ?"
А якби кожна релігія відмовилася бачити скрізь ворогів?
Les consommateurs répugneraient à consommer de la viande s’ils faisaient le lien direct avec le cadavre d’un animal.
Споживачі відчували б відразу до споживання м'яса, якби вони його прямо зв'язували з трупом якої-небудь тварини
Vous vous êtes résigné à souffrir
Ви впокорилися стражданням
Je me résous à suivre un conseil plus utile
Я наважуюсь слухати якусь  більш корисну пораду
Je ne résiste pas à vous faire goûter l'autre raisin
Я не встою, щоб не змусити вас  покуштувати інший виноград
Elle n'a pas réussi à me gâcher la vie
Їй не вдалося зіпсувати моє життя
Sans artifices ou ficelles faciles, l’auteur s’est risqué à s’aventurer sur les plates bandes de la fiction littéraire
Без хитрувань або легких вивертів, автор ризикнув наважитися на  стрічковий конвеєр літературної фантастики
Il lui servit à manger, lui apprit à prier et à s'exprimer
Йому подають їжу, його вчать просити й висловлювати свої думки
L'Irak songerait à abolir la peine de mort
Ірак гадав би скасувати смертну кару
Le droit actuel suffit à répondre aux exigences du commerce
Сучасного права досить, щоб відповідати  вимогам комерції
Je ne tarderai pas à la mettre sur ma page pour la découvrir à mes amis
Я не гаючись (без затримки) поставлю її на  мою сторінку  (у газеті), щоб відкрити її моїм друзям
Je tends à penser que si j’avais été dans le même lieu j’aurais pris les mêmes clichés
Я схильний думати, що якби я був у тому самому місці, то я б знімав те ж саме
Je tiens à vous remercier de m'avoir fait connaitre Diane
Я дуже хочу вас подякувати за те, що ви мене познайомили з Діаною
Je travaille à être une vieille dame heureuse qui à la fin de sa vie verra ses petits-enfants et les gens qu’elle a aimés, en se disant : “Ah, la, la…qu’est-ce que j’ai goûté à des petits moments... Et même si ce n’était qu'est-ce petits moments, quand je les additionne, je peux dire que c’est ça le bonheur” (Sakina M’Sa, 31 ans, créatrice de mode, à Paris)
Я працюю, щоб бути щасливою бабцею, яка під кінець свого життя побачить своїх онуків і людей, яких вона любила, кажучи собі: «О-ля-ля… я таки  насолодилася хвилинами щастя . І навіть якщо це були тільки хвилини щастя, коли я їх складаю, я можу сказати, що це таки щастя
Le livre, sans aucun doute, mérite une grande attention, il ne faut pas croire qu'à évoquer ainsi son prix, je viserais à amoindrir sa valeur
Книга, поза всяким сумнівом, заслуговує на пильну увагу, і не потрібно думати, що згадуючи в такий спосіб про її ціну, я мав би мету зменшити її цінність
Comment le bridge est-il venu à prendre une place d’importance dans ta vie ?
Як так сталося, що міст зайняв важливе місце у твоєму житті?


La préposition DE

J'ai accepté de tout perdre... et j'ai tout perdu
Я погодився все втратити…і я все втратив
Certes, il ne nous est toujours pas accordé de lire l'avenir, mais nous avons franchi deux étapes importantes dans ce sens.
Звичайно, він не завжди згоден розпізнавати майбутнє, але ми подолали два важливих етапи в цьому напрямку
La lettre d'un ami qui m'accusait de le trahir
Лист одного друга, який мене обвинувачував в тім, що я його зрадив
Je prétends que tu t'éloignes de cette funeste capitale, où tu achèverais de perdre tes mœurs
Я наполягаю, щоб ти віддалився від цієї згубної столиці, де ти геть втратиш свою моральність
Il affecte de paraître savant
У нього такий вид, начебто він учений
J'appartiens comme vous à cette terre, et je m'afflige de voir si mal menées les affaires de la cité
Як і ви я належу цій землі й мені скорботно бачити, як погано ведуться справи в місті
Le sprinteur jamaïcain Bolt ambitionne de s'approcher des limites humaines
Ямайський спринтер Болт претендує наблизитися до меж людських можливостей
Il en est qui s’applaudissent de s’être couverts de poussière
Він з тих, хто задоволений (аплодує собі) тим, що покрився пилом
J'appréhende de le rencontrer
Я страхаюсь зустріти його
Nous attendrons de la voir à Paris pour statuer sur le réel niveau de sa tenue de route
Ми будемо чекати на неї в Парижі, щоб винести рішення про реальний стан дороги
Il m'a averti de ne pas marcher dans le chemin de ce peuple
Він мене попередив не йти шляхом  цього народу
Si tu t'avises de faire sécher les roses, elles vont pourrir
Якщо ти маєш на гадці засушити ці троянди, вони незабаром  згниють
Les voyageurs sont avisés de faire preuve de prudence près des grands hôtels occidentaux et lorsqu'ils font leurs achats
Туристів повідомили, щоб вони виявляли обережність поруч із великими західними готелями й тоді, коли вони скупляються
Cette fois, il s'agit de sauver la pêche française
Цього разу мова йде про порятунок французького рибальства
Dès qu'elle s'arrêtait de bouger, l'eau gelait
Як тільки вона припиняла ворушитися, вода підмерзала
La goutte d'eau qui avait peur de se noyer
Крапля води, яка боялася втопитися
Plus nous les insulterons partout, moins nous les paierons, plus nous les blâmerons de tous les maux de la terre, moins nous aurons de bons candidats !
Чим більше ми будемо їх скрізь ображати, тим менше ми їм будемо платити, чим більше ми будемо їх засуджувати за всі лиха на землі,  тим менше в нас буде гарних кандидатів!
Alors c'est tout ce que vous avez à me dire ou si vous avez d'autre d'esprit que vous bruleriez de me dire ?
Тоді це все, що ви маєте мені сказати або ж у вас є ще щось розумне, яке ви палко прагнете мені сказати?
L’armée israélienne cesse de bombarder Gaza pour trois heures.
Ізраїльська армія на три години призупинила бомбардування Гази
Qui se chargerait de payer les créanciers ?
Хто б зобов’язався  платити кредиторам?
Il était chargé de nous rappeler notre esclavage
Він був зобов'язаний нагадувати нам про наше рабство
Je choisis de prolonger la vie du papier
Я обираю продовжити  життя папіра
Je te commandais de rentrer dans les rangs
Я тобі наказував стати знову простим солдатом
Depuis que les neiges ont commencé de fondre, l'eau de la rivière est extraordinairement bourbeuse
З тих пір як сніги почали танути, вода в річці надзвичайно брудна
Je vous conjure de parler toujours ukrainien
Я вас благаю розмовляти увесь час українською мовою
Je te conseillerais de continuer à écrire pour que tu reste N1
Я б тобі порадив продовжувати писати, щоб ти залишався №1
Je me contente de faire de la musique bruyante
Я задовольняюся тим, що влаштовую шумний скандал
Si on vous prouve que les frites ont une conscience, est-ce que vous continueriez de les manger ?
Якби вам доводили, що смажена картопля має свідомість, хіба б ви продовжували її їсти?
Il serait donc contraint de s'associer avec d'autres concurrents, et c'est peut être le problème
Було б таки напружно об’єднуватися з іншими конкурентами, і це може стати проблемою
Je conviens de respecter les règles établies
Я погоджуюся поважати встановлені правила
Je craindrai de ne pas arriver jusqu'au bout
Я буду побоюватися не дійти до кінця
Qu'arriverait il si tous les immigrés décidaient de rentrer chez eux, vous imaginez les conséquences ...?"
Що б трапилося, якби іммігранти вирішили повернутися додому, ви уявляєте наслідки…?
Celui qui peut créer dédaigne de détruire (Citations d’Alphonse de Lamartine)
Той, хто може створювати, не розташований руйнувати
Il est défendu de cracher par terre et de parler breton
Забороняється спльовувати на землю й розмовляти бретонською
Cette femme-ci, je me suis défendu de l'aimer
Ця жінка…я собі заборонив її кохати
J'ai enchéri avec l'accent suisse, et nous nous sommes défiés de faire croire au copain de Pierre que nous ne sommes pas français
Я набив собі ціну швейцарським акцентом, і ми побоювалися переконувати приятеля Петра, що ми не французи
Il est défié de ressusciter un taureau
Він ручається, що оживить бика
Je me dégoute de vivre
Я втрачаю інтерес до життя
Si on vous demandait de raconter les pages d'histoire qui vous rendent fier de l’Ukraine, que diriez-vous ?
Якби вас попрохали розповісти сторінки історії, які в вас викликають почуття  гордості за Україну, що б ви розказали?
Tu te dépêches de sortir
Ти квапишся вийти
Tu désespéreras de ne voir jamais sortir la Vérité de sa coquille
Ти втратиш надію, що ніколи не побачиш, як  Правда виходить назовні (зі своєї шкарлупи)
Je vais assembler le peuple, si vous différez de vous retirer
Я зараз зберу народ, якщо ви забаритеся з  відступом
Je le dispensais de causer
Я його звільняв від бесіди
Je suis communiste parce que cela me dispense de réfléchir (Frédéric Joliot- Curie)
Я-комуніст, тому що це мене рятує від роздумів
On l'a dissuadé de partir
Йому відрадили їхати
Je doute d'avoir un certain virus
Я сумніваюся, що в мене якийсь вірус
Moi, çà me dérange pas de réfléchir
Та це заважає мені міркувати
Il réveillait le coq pour lui dire de chanter
Він прокидався до півнів (Він будив півня, щоб йому сказати, що час співати)
Je m'efforce de plaire
Я силкуюся сподобатися
Rien ne m'empêchera de t'aimer
Нічого не перешкодить мені тебе любити
Êtes-vous empressé de le montrer à une autre personne ?
Ви поспішаєте це показати комусь іншому?
Vous enragiez de ne pouvoir faire tout ça ?
Ви біситеся від неможливості все це зробити?
L'Ukraine a entrepris de payer le gaz à la Russie.
Україна почала платити за газ Росії
Cela m'ennuie de lire les longues descriptions qui n'en finissent pas
Мені нудно читати довгі описи, яким кінця й краю немає
J'ai essayé de bouger l'Europe, mais l'Europe m'a changé
Я спробував розбурхати Європу, проте Європа мене змінила
Si cela était possible nous éviterions de vous quitter
Якби це було можливо, ми б намагалися вас не залишати
J'excuse de ne pouvoir être parmi nous Anne
Я вибачаю Ганну, що в неї немає можливості бути серед нас
Nous nous excusons de ne pas les citer tous
Ми вибачаємося, що не цитуємо їх всіх
Vient toujours un moment où l'ennemi se fatigue de frapper
Завжди приходить момент, коли ворог втомлюється наносити удари
Il feint de ne rien comprendre
Він вдає, що нічого не розуміє
Mais tu te félicites de ne pas laisser s’envoler
Але ти вважаєш себе щасливим (вітаєш самого себе), що не дозволив злітати
Je te félicite de parvenir à garder tant espoir malgré tout !
Я тебе вітаю, що тобі вдалося зберегти стільки надії незважаючи ні на що!
Vous n'avez pas fini de jouer à courir !
Ви не облишили бігати наввипередки!
Le monde n'est pas gouverné par des imbéciles, mais il n'y a que les imbéciles qui se flattent de pouvoir le gouverner (Alfred Capus)
Світ не керується дурнями, проте тільки дурні лестять собі тим, що мають можливість керувати
Nous forceront de renoncer à cette décision
Ми змусимо  відмовитися від цього рішення
Gageons de ne pas subir le contrecoup de cet état de faits
Б’ємося об заклад , що не одержимо відповідного удару від такого стану справ
Ils se gardent de nous dicter des conditions
Вони остерігаються диктувати нам умови
Je grondais de plaisir avec les orages
Я ричав від задоволення разом із грозами
Ils se sont glorifiés de faire limoger des ministres
Вони пишаються тим, що  відсторонили від посад міністрів
Je hais de me lever tôt le matin !
Я ненавиджу вставати вдосвіта з ранку!
Nous nous hasarderions de dire alors que nous ne sommes pas loin de l’âge des grottes
Ми не насмілилися б сказати тоді, що ми не далеко пішли від епохи печер
Le monde se hâte de créer un État palestinien
Світ поспішає створити палестинську державу
Ils ont imaginé de placer un cercle de fleurs de cinquante mètres de diamètre
Вони вигадали посадити квіткове коло діаметром 50 метрів
Le poste de directeur des ventes impose de prendre de la hauteur
Пост директора з продаж зобов'язує оцінити ситуацію в цілому
Est-il interdit de juger un musulman pendant le Ramadan ?
Чи заборонено судити мусульманина під час Ромодану?
Vous jurerez de ne plus faire les mêmes erreurs
Ви заприсягнете більше не робити ті ж самі помилки
Dès que tu es dans la course, tu te jures de ne plus jamais y revenir
Як тільки ти виграєш (у виграші), ти заприсягнешся ніколи туди не повертатися
Jamais je ne me lasse de voyager
Ніколи я не пересичуюся подорожами
Il  lisait la lettre de son père lequel lui mandait de ne pas m’emmener avec lui
Він читав листа від свого батька, який вимагав від нього не брати мене з собою
J'ai manqué de faire mes devoirs
Я не зробив своє домашнє завдання
Nous méditons de les présenter à l’italienne
Ми замишляли  представити їх цій італійці
Vous vous mêliez de guérir le corps humain, et le corps humain ne vous était pas connu
Ви бралися за зцілення людського тіла, а людського тіла ви й не знали
Israël menace de frapper Gaza «d'une main de fer»
Ізраїль погрожує вдарити по Газі «залізною рукою»
Demi-finale France-Croatie : «Ils méritaient de gagner»
Півфінал Франція-Хорватія: «Вони заслуговували перемоги»
As-tu négligé de tondre la pelouse ?
Ти забув підстригти газон?
On n'est pas obligé de s'aimer pour travailler ensemble
Не обов'язково любитися (любити  одне одного), щоб працювати разом
Parfois il rentre et il est crevé, alors je m'occupe de faire à manger, la vaisselle, repasser, etc. ...
Іноді він повертається смертельно втомленим, у той час як я займаюся приготуванням обіду, мийкою посуду, прасуванням тощо.
Je lui offris de bien payer
Я йому пропоную добре заплатити
Ils ont dit que l’avocat avait omis de formuler des objections
Вони сказали, що адвокат забув (пропустив) висунути заперечення
Britney Spears: Madonna l’ordonne de ne plus se marier!
Бритні Спірс: Мадонна їй наказує більше не виходити заміж!
J'ai oublié de te dire
Я забув тобі сказати
Je me pardonne d'avoir laissé les autres me blesser. Je me pardonne d'avoir blessé les autres
Я себе вибачаю за те, що дозволяв іншим завдавати мені болю. Я себе вибачаю за те, що завдавав біль іншим
Il a parié de ne jamais faire de cadeau à la France
Він заставлявся, що ніколи нічого не дарував Франції (не прощавав їй нічого)
Hier  soir ils me parlaient de faire une sauce
Учора ввечері вони мені розповідали як приготувати соус
Je me permets de vous écrire
Я собі дозволяю вам написати
Ses nombreuses connaissances lui ont permis de dévoiler ses talents
Його численні знайомства дозволили йому розкрити свої таланти
Il s’est persuadé de se retirer
Він себе переконав відійти від справ
Soit vous le persuadez de venir avec vous, soit…
Або ви його переконуєте прийти з вами, або…
Je me piquais de ne pas faire partie de ces réalisateurs qui manquent d’imagination et proposent aux mêmes comédiens toujours les mêmes rôles
Я вихвалявся тим, що не перебуваю в рядах тих режисерів, яким не вистачає уяви і які пропонують тим самим  акторам ті й самі ролі
Il se plaint de "voir" des taches noires, surtout lorsqu’ il se trouve dehors
Він скаржиться на те, що «бачить» чорні плями, особливо, коли перебуває на вулиці
«Qui t’a révélé, dit-il, que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais prescrit de ne pas manger » ? L’homme répondit : « La femme que tu as mise auprès de moi, c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé »
«Хто тобі розкрив, що ти оголений? Хіба ти поїв з дерева, з якого я тобі наказував (пропонував) не їсти?» чоловік відповів: «Жінка, яку ти примостив біля мене, саме вона дала мені плід з дерева і я його з'їв»
Jai pris garde de ne pas le blesser par mes paroles
Я остерігся, щоб не вразити його своїми словами
Jackson prend le parti de faire de l’animal un vieux solitaire, qui se prend d’amitié pour une humaine par désœuvrement
Джексон вирішив зробити із тварини старого холостяка, який переймається почуттям дружби до людини від неробства (від нема чого робити)
Rappelez-vous que vous m’avez pressé de vous dire tout, oui, tout, sincèrement, jusqu’au bout !
Згадайте, що ви мене підхльостували (пресували) сказати вам все, так, все, щиросердно, до кінця!
Seulement la dernière réponse à laquelle la femme se presse de répondre, est correcte : elle gagne une statue
Тільки останнє питання, на яке жінка квапиться відповісти, є правильним: вона виграє статую
Je vous prie de m'excuser, si j'ai tardé à vous répondre
Я вас прошу вибачити мене, якщо я забарився вам відповісти
Non, tu t’es promis d’y arriver sans téléportation !
Ні, ти твердо пообіцяв самому собі, що прибудеш туди без телепортації!
Je te promis de t'aimer pour toujours. Veux-tu me marier ?
Я тобі обіцяю навіки любити тебе. Ти хочеш вийти за мене заміж?
Il nous propose de gagner plus en travaillant plus
Він нам пропонує заробляти більше, більше й працюючи
Je me suis proposé de travailler avec les enfants, et de faire tous mes efforts de les aider
Я напросився працювати з дітьми й прикласти всі мої старання, щоб  допомогти їм
En fait, vous les punissez d'avoir mis en évidence votre absence d'ambition
Фактично ви їх караєте за те, що вони виставили про людське око (напоказ) вашу відсутність амбіцій
La Chine recommande d'investir dans le pétrole au Maroc
Китай рекомендує інвестувати в марокканську нафту
Le coureur cycliste américain Lance Armstrong a révélé mardi qu'il redoutait d'être agressé par des spectateurs
Американський велогонщик Ланс Армстронг розговорився занадто відверто у вівторок, що він побоюється агресії з боку глядачів
Monsieur l'inspecteur d'académie, nous refusons d'obéir !"
Пане інспекторе академії, ми відмовляємося слухатися!
Des Français regrettent d’avoir quitté l’Algérie
Французи шкодують про те, що залишили Алжир
Elle se réjoui d’avoir un frère adoptif
Вона пораділа, що в неї є прийомний брат
Il sera drôlement content et vous remerciera de n'avoir pas lâché le mot
Він буде страшенно задоволений і подякує вас за те, що ви не проговорилися
Nous avons manqué de courage, et puis nous nous sommes repentis d'avoir manqué de courage
Нам не вистачило мужності й потім ми покаялися за те, що нам не вистачило мужності
Je lui reprocherais d’avoir donné la conclusion de ses articles avant d’avoir donné ces articles eux-mêmes
Я йому дорікнув би за те, що він зробив висновок по цих статтях перш, ніж приніс властиво ці статті
Longtemps je me suis reproché de ne pas avoir su lui venir en aide.
Колись давно я собі дорікнув у тому, що не знав, що він прийшов мені на допомогу
Je me réserve de ne vous la dévoiler qu'à ce moment-là
Я зберігаю за собою право викрити вам її тільки в той момент
Ils résolvaient de ne pas s’aventurer à l’émigration
Вони вирішували не ризикувати в еміграції
Ce sont d’autres enfants qui rêvent de ne plus dormir à la rue, de connaître le chemin de l’école
Це інші діти, які мріють більше не спати на вулиці, знати дорогу до школи
Il maltraite ses chiens et risque de ne plus jamais en avoir
Він погано поводиться зі своїми собаками й ризикує більше ніколи їх не мати
Nous rions ensemble, rions d'avoir cru que ce soir, ici, nous pourrions rire
Ми сміялися разом, сміялися тому, що вірили, що цим вечором, тут, ми могли б сміятися
On rougit de n’être pas riche, de n’être pas noble, d'être bossu
Червоніють через те, що не багаті, не шляхетні, що горбуни
Nous savons ce que cela signifie de n'avoir pas d'argent, d'être pauvres, misérables, indignes et, malgré tout cela, de pouvoir recevoir l'eau de la vie
Ми знаємо, що це означає не мати грошей, бути бідними, нікчемними, негідними й незважаючи на все це мати можливість одержувати живу воду
Ils ont souffert de n'être pas entendus
Вони страждали тому, що їх не розуміли
Je te souhaite de n'être entourée que d'amour inconditionnel
Я тобі бажаю бути оточеною тільки беззастережною любов'ю
Vous, vous le soupçonnez de n’avoir pas lu vos livres
Ви ж його підозрюєте в тім, що він не читав ваших книжок
Il se soucie de ne pas être un touriste ordinaire
Він намагається (піклується) не бути звичайним туристом
Il me souvient d’avoir lu
Мені згадується, що я прочитав
Les thérapeutes suggèrent de ne jamais parler d'aventures amoureuses avant d’avoir vu un conseiller
Лікарі підказують ніколи не говорити про любовні пригоди перш ніж побачившись з консультантом
Je Vous supplie de n'en parler
Я Вас благаю не говорити про це
Je tâche de n'être jamais vieille
Я намагаюся ніколи не старішати
En ce qui me concerne, il me tarde de retrouver Paris
Що стосується мене, то я не дочекаюся, коли знову опинюся у Парижі
Une grenouille tente d'imiter un chat
Жаба намагається імітувати кішку
Et nous tremblons de ne pas savoir, au fond, de quoi le monde est fait
І ми тремтимо, що не знаємо, по суті, із чого світ зроблений
Elle se vante de n’avoir pas fui volontairement avec moi, et d’avoir été trompée par mes inventions
Вона похваляється, що не втекла зі мною доброхітно й помилялася в моїх вигадництвах
Je m'en veux seulement d'avoir manqué de talent, de courage, d'héroïsme. Je m'en veux de n'avoir su être que moi-même." – (Romain Gary)
Я тільки докоряю собі, що не вистачило талану, сміливості, героїзму. Я докоряю собі, що зумів бути тільки самим собою

Sans préposition

Il affirme avoir toujours été un homme libre
Він стверджує, що завжди був вільним чоловіком
Avec mon père j’aurais aimé parler d’architecture
Я б охоче поговорив з своїм батьком про архітектуру
J'aime mieux n'y plus penser
Я вважаю за краще більше про це не думати
Elton John va avoir une rue à son nom
Елтон Джон буде мати вулицю з його ім'ям
Elle assure avoir vu un revenant
Вона впевнена, що бачила примару
Il a toujours avoué écouter cet artiste
Він завжди визнавав, що слухає цього артиста
Comment comptez-vous venir ?
Як ви розраховуєте прийти?
Mais je ne considère pas avoir réussi, loin de là…
Але я не вважаю, що досяг успіху, аж ніяк…
Le serveur a couru rire en cuisine
Офіціант побіг сміятися на кухню
Je crois entendre encore
Я вірю, що почую ще
Il daigne avoir pitié de moi
Він жалує  мене своїми жалощами
Dans des études récentes, 8 à 73% des prisonniers européens ont déclaré avoir consommé des drogues avant leur arrivée en prison
За останніми дослідженнями, від 8 до 73% європейських ув'язнених заявили про те, що споживали наркотики  до того, як вони потрапили до в'язниці
Je suis descendu voir maman et je lui ai tout raconté
Я зійшов донизу, щоб побачити маму, і я їй все розповів
Якщо ми дійсно бажаємо любити, ми добре знаємо, що ми повинні навчитися прощати
Je déteste travailler
Я ненавиджу працювати
Je dois m’en aller
Я мушу йти
Il a dit écrire avec du sang
Він сказав писати кров'ю
J'écoute chanter la brise
Я слухаю, як співає бриз
J'entends être obéi
Я маю намір бути слухняним
Je l'ai envoyé chercher du champagne
Я його послав за шампанським
Sa future petite sœur espère naitre bientôt pour se rendre en Corse voir le bébé et sa mère
Його майбутня сестричка сподівається незабаром народитися, щоб податися на Корсику побачити маля та його матір
Il faut savoir s'ennuyer
Потрібно вміти нудьгувати
Il fait aimer
Він примушує любити
Chacun se figure avoir une histoire exceptionnelle
Кожний собі уявляє, що в нього виняткова історія
Si je n’attends rien je me l'imagine, si j’attends je m'imagine de ne rien attendre
Якщо я нічого не очікую, я це собі уявляю, якщо я очікую, я собі уявляю, що не очікую ані нащо
Ils ont jugé bon faire souffler ces conducteurs...
Вони визнали доречним змусити свистіти цих кондукторів
Je mets toujours plus qu'il ne faut dans le biberon et les laisse boire la quantité qu’ils veulent
Я кладу завжди більше, ніж слід в пляшечку із соскою й дозволяю їм пити  стільки, скільки вони схочуть
Je mène promener mon chien
Я вигулюю свого собаку
Je monte dire au revoir à Eline qui dort à poings fermés
Я піднімаюся наверх попрощатися з Елиною, яка спить на стислому кулаку
Brooke nie jouer à quoi que ce soit
Брук відмовляється грати в що б то не було
Nous t'avions pris pour un de ces brigands et nous n'osions souffler
Ми тебе прийняли за одного з цих розбійників, і ми не насмілювалися свистіти
L'orateur ne parle jamais mieux que lorsqu'il paraît dire vrai
Оратор ніколи не говорить краще, ніж тоді, коли він для годиться каже правду
Nous pensons partir en janvier
Ми думаємо виїхати в січні
Il peut marcher au plafond
Він може ходити по стелі
Je préfère faire des photos
Я волію фотографувати
Il prétend être obéi
Він вимагає, щоб його слухалися
Je me rappelle être arrivé un jour aux bureaux du crédit à Paris, vêtu d'un battle-dress en tissus écossais ...
Я згадую, як приїхав колись у кредитне відділення в Парижі, одягнений у військовий формений одяг із шотландки…
Il avait reconnu être un «terroriste», mais estimé que le même terme pouvait s’appliquer au gouvernement et à l'armée de la Russie
Він визнавав, що був «терористом», але думав, що цей самий термін міг застосовуватися до уряду й армії Росії
Il est celui qui regarde danser les autres
Він той, хто дивиться як інші танцюють
Vous rentrez après avoir perdu un emploi occupé dans un autre État
Ви повертаєтеся після того, як втратив посаду, яку займав в іншій державі
Habituellement nous venons une première fois un peu partout et ensuite nous revenons faire les marchés
Звичайно першого разу ми ходимо скрізь потроху, а потім повертаємося, щоб  купити провізію
Sarkozy retourne faire la police en Corse
Саркозі повертається до того, щоб стежити за порядком на Корсиці
Il ne sait pas vendre ses tableaux
Він не вміє продавати свої картини
Leurs cheveux étaient crasseux, ils semblaient ne pas avoir été lavés depuis au moins 4 ans.
Їх волосся було засаленим, здавалося їх не мили щонайменше чотири роки
Ce soir j'ai pleuré. Oui je l'avoue, même si un homme n'est pas supposé pleurer, je l'ai fait. Et je me fou de ce que la Société peut en penser. Plus je mature, plus les larmes me viennent aux yeux facilement
Сьогодні ввечері я заплакав. Так, я в цьому зізнаюся, навіть якщо передбачається, що чоловікам не годиться плакати я це зробив. І я у нестямы від того, що Суспільство може так думати. Чим старший я, тим легше мені на очі сльози навертаються
Elle voulait jouer cabaret
Вона хотіла грати в кабаре
Je suis venu te dire que je m'en vais
Я прийшов тобі сказати, що я йду
Je les vois s'épanouir
Я бачу, як вони розквітають


2012 © Ірина Солодченко

Немає коментарів:

Дописати коментар